4. 1. Organy ścigania

 

 

 

1. Prokuratura

 

a. prokuratura to organ państwowy, którego zadaniem jest strzeżenie praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i oskarżanie przed sądem.

 

b. prokurator generalny – naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów – funkcję tę pełni z urzędu Minister Sprawiedliwości

 

c. struktura organizacyjna prokuratury powszechnej

 

– Prokuratura Krajowa

 

– prokuratury regionalne

 

– prokuratury okręgowe

 

– prokuratury rejonowe

 

d. prokuratura wojskowa

 

– Naczelna prokuratura Wojskowa

 

– prokuratury okręgów wojskowych

 

– prokuratury garnizonowe

 

e. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

 

f. prokuratorzy są chronieni immunitetem

 

 

 

2. Policja

 

a. policja to umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie porządku publicznego

 

b. podstawowe rodzaje służb:

 

– służba kryminalna

 

– służba prewencyjna

 

– służba wspomagająca

 

c. ponadto w skład policji wchodzą:

 

– policja sądowa

 

– oddziały prewencji

 

– pododdziały antyterrorystyczne

 

– jednostki badawczo-rozwojowe

 

– szkolnictwo policyjne

 

d. przy Komendzie Głównej  Policji działa Centralne Biuro Śledcze (CBŚ), którego zadaniem jest walka z przestępczością zorganizowaną

 

e. na czele policji stoi Komendant Główny powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i podlegający ministrowi spraw wewnętrznych

 

 

 

3. Straż miejska i straż gminna

 

a. straż miejska i gminna jest powoływana uchwałą rady gminy

 

b. zadaniem straży jest utrzymywanie porządku publicznego i bezpieczeństwa jej mieszkańców

 

c. straż gminna i straż miejsca podlega samorządowi lokalnemu

 

 

 

4. Straż Ochrony Kolei (SOK)

 

a. Straż Ochrony Kolei jest formacją umundurowaną i uzbrojoną

 

b. zadania Straży Ochrony Kolei

 

– kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym oraz w pociągach

 

– ochrona życia, zdrowia i mienia na obszarze kolejowym oraz w pociągach

 

 

 

5. Straż Graniczna

 

a. Straż Graniczna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną

 

b. zadania Straży Granicznej:

 

– ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu

 

– kontrola ruchu granicznego

 

c. Straż Graniczna ma uprawnienia do kontrolowania podróżnych na obszarze całego kraju

 

d. Straż Graniczna sprawuje pełną kontrolę nad migracją cudzoziemców

 

e. Straż Graniczna korzysta z bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)