google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Dymitrow: „Charakter, rola i perspektywy demokracji ludowej”, 19 grudnia 1948 r.

(…)

Charakter demokracji ludowej i państwa ludowodemokratycznego określają cztery najważniejsze cechy:

a) Państwo ludowodemokratyczne stanowi władzę mas pracujących, ogromnej większości narodu i przy kierowniczej roli klasy robotniczej.

Oznacza to, po pierwsze, obalenie władzy kapitalistów i obszarników i ustanowienie władzy mas pracujących miast i wsi pod kierownictwem klasy robotniczej; klasa robotnicza, jako najbardziej przodująca klasa współczesnego społeczeństwa, od­grywa kierowniczą rolę w państwie i życiu społecznym; po dru­gie, oznacza to, że państwo jest narzędziem walki mas pracujących; przeciw elementom eksploatatorskim, przeciw wszystkim próbom i tendencjom zmierzającym do przywrócenia ustroju kapitalistycznego i panowania burżuazji.

b) Państwo ludowodemokratyczne jest państwem okresu przejściowego powołanym do zapewnienia rozwoju kraju w kierunku socjalizmu.

Oznacza to, że jakkolwiek władza kapitalistów i obszarników została obalona, a własność tych klas przeszła na własność narodu, korzenie ekonomiczne kapitalizmu nie zostały jeszcze wyrwane, elementy kapitalistyczne jeszcze istnieją i rozwijają się, dążąc do przywrócenia niewoli kapitalistycznej. Dlatego marsz w kierunku socjalizmu możliwy jest tylko pod warunkiem nieubłaganej walki klasowej z elementami kapitalistycznymi aż do całkowitej ich likwidacji.  (…)

c. Państwo ludowodemokratyczne tworzy się we współpracy i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, krajem socjalizmu. Podobnie jak wyzwolenie naszego kraju z okowów imperializmu i utworzenie państwa ludowodemokratycznego stało się możliwe dzięki pomocy i misji wyzwoleńczej Związku Radzieckiego w walce przeciw faszystowskim Niemcom i ich sojusznikom, tak i dalszy rozwój naszej demokracji ludowej wymaga zachowania i zacieśnienia bliskich stosunków i szczerej współpracy, wzajemnej pomocy i przyjaźni między naszym krajem a wielkim mocarstwem radzieckim. Wszelka tendencja do osłabienia współpracy ze Związkiem Radzieckim podważa podstawy istnienia demokracji ludowej w naszym kraju.

d) państwo ludowodemokratyczne należy do obozu demokratycznego, antyimperialistycznego.

Tylko należąc do jednolitego, demokratycznego, antyimperialistycznego obozu, na czele którego stoi potężne mocarstwo radzieckie, każdy kraj demokracji ludowej  może zabezpieczyć swoją niezawisłość, suwerenność, może zabezpieczyć się przed agresją sił imperialistycznych.

(…)

Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej. T. 1. 1945-1955. Część 1. Wybór i oprac. A. Basak i T. Marczak, Wrocław 1989, str. 240-244

 

1. Na podstawie podpunktów „a” i „b” referatu Dymitrowa przedstaw pożądaną w ideologii komunistycznej strukturę społeczną.

2. Przedstaw rolę przypisywaną przez Dymitrowa Związkowi Radzieckiemu.

3. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij pojęcie „obozu demokratycznego” i przedstaw jego organizacje, stanowiącego jego podstawę gospodarczą i militarno-polityczną.

4. Scharakteryzuj zastosowany przez Dymitrowa podział świata i na podstawie wiedzy źródłowej przedstaw państwa do niego należące i panujący w nich ustrój społeczno-polityczny.