google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Oświadczenie prezydenta Trumana w sprawie interwencji w Korei, 27 czerwca 1950 r.

W Korei wojska rządowe, uzbrojone dla zapobieżenia wypadkom granicznym i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, zostały zaatakowane przez napastnicze wojska z Korei Północnej. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wezwała oddziały napastnicze do zaprzestania działań nieprzyjacielskich i wycofania się do 38 równoleżnika . Nie uczyniły one tego, lecz przeciwnie, wzmogły atak. Rada Bezpieczeństwa wezwała wszystkich  członków Organizacji Narodów Zjednoczonych do udzielenia pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla wykonania tej rezolu­cji. W tych warunkach dałem rozkaz siłom powietrznym i mors­kim Stanów Zjednoczonych udzielenia oddziałom Rządu Koreańskiego ochrony i poparcia.

Atak na Koreę dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że komu­nizm przeszedł od środków dywersji, mającej na celu podbój niepodległych narodów, do inwazji zbrojnej i wojny. Zlekceważył
on polecenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo­nych, wydane w celu zachowania międzynarodowego pokoju i bez­pieczeństwa. W tych warunkach okupacja Formozy [tj. Tajwanu] przez wojska komunistyczne stanowiłaby bezpośrednie zagrożenie bezpieczeń­stwa w rejonie Pacyfiku i wojsk Stanów Zjednoczonych, wypełniających na tym obszarze swe legalne i konieczne funkcje.

Na tej podstawie dałem rozkaz Siódmej Flocie zapobieżenia wszelkiemu atakowi na Formozę. Jako uzupełnienie tej akcji wzy­wam Rząd Chiński na Formozie [chodzi o rząd Czang Kaj-szeka] do zaprzestania wszelkich operacji lotniczych i morskich przeciwko kontynentowi. Siódma Flota dopilnuje, by zostało to wykonane. Określenie przyszłej sytua­cji prawnej Formozy musi zaczekać do chwili przywrócenia bez­pieczeństwa, na Pacyfiku, traktatu pokojowego z Japonią lub za­jęcia się tą sprawą przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Dałem również polecenie wzmocnienia wojsk Stanów Zjedno­czonych na Filipinach i przyspieszenia pomocy wojskowej dla Rządu Filipińskiego.

Podobnie poleciłem przyspieszyć dostarczenie pomocy wojs­kowej siłom zbrojnym Francji i państw stowarzyszonych w Indochinach oraz wysłanie misji wojskowej W celu ustanowienia ści­słej z nimi współpracy.

Jestem przekonany, że wszyscy członkowie Organizacji Naro­dów Zjednoczonych dokładnie rozważą skutki tej ostatniej agresji w Korei, urągającej Karcie Narodów Zjednoczonych. Powrót do panowania siły w sprawach międzynarodowych miałby daleko idące konsekwencje. Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu broniły panowania prawa.

Ambasadorowi Austinowi, jako przedstawicielowi Stanów Zjednoczonych w Radzie Bezpieczeństwa, dałem polecenie powia­domienia Rady o powyższych krokach.

Za: Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej. T. 1. 1945-1955, wybór i opracowanie A. Basak i T. Marczak, Wrocław 1989, str. 308-310

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw sytuację w Korei w okresie poprzedzającym wydanie powyższego oświadczenia przez prezydenta Trumana.

2. Wymień działania, które podjął i o których poinformował prezydent Truman.

3. Wyjaśnij przyczyny wzmożonej aktywności dyplomatycznej i militarnej Stanów Zjednoczonych.