google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Vo Nguyen Giap o walkach w Wietnamie w latach 1950-1954

(…) Rok 1949 przyniósł wspaniałe zwycięstwo rewolucji chińskiej i był rokiem narodzenia się Chińskiej Republiki Ludowej. To historyczne wydarzenie przeobraziło oblicze Azji i świata i wywarło poważny wpływ na wojnę wyzwoleńczą narodu wietnamskiego. Pozostający dotychczas w terytorialnej izolacji Wietnam zyskał wspólną granicę z Krajami, obozu socjalistyczne­go.

 Na początku 1950 roku Wietnamska Republika Demokratyczna została oficjalnie uznana przez Chińską Republikę Ludową, Zwią­zek Radziecki i inne bratnie kraje. W 1951 roku, w czasie swe­go II Kongresu, Komunistyczna Partia Indochin postanowiła zmie­nić nazwę na Wietnamską Partię Pracujących. Viet Minh i Lien Viet [Front Jedności Narodowej Wietnamu] połączyły się. W 1953 roku partia i rząd zdecydowały przeprowadzić reformę rolną dla wyzwolenia sił produkcyjnych i wzmocnienia oporu. Wszystkie te
posunięcia zmieniły obraz wojny na naszą korzyść.

W roku 1950 nastąpił istotnie dalszy rozwój naszego ruchu oporu. Podczas zimowej kampanii w strefie granicznej podjęliśmy pierwszą kontrofensywę o dość znacznym zasięgu, która doprowadziła do wyzwolenia prowincji Cao Bang, Ląng Son i Lao Kay. Bezpośrednio po tym przeprowadziliśmy serię działań zaczepnych na obszarze delty. (…)

Imperialiści francuscy coraz bardziej grzęźli w agresywnej wojnie. (…)

Nieprzyjaciel chciał koncentrować swe siły, my natomiast zniewalaliśmy go do ich dzielenia. Kierując szereg silnych ak­cji na słabiej bronione punkty, zmuszaliśmy go do rozpraszania wojsk po całym kraju dla odpierania naszych uderzeń. W ten spo­sób stworzyliśmy warunki sprzyjające do zaatakowania Dien Bien Phu, które stanowiło najsilniejszy rejon umocniony w Indochinach, uważany przez sztab francusko-amerykański za obiekt nie do zdobycia. Decydując się na „chwycenie nieprzyjaciela za gardło” w Dien Bien Phu skoncentrowaliśmy tam nasze siły ude­rzeniowe, zmobilizowaliśmy rezerwy ludzkie i środki materialne znajdujące się na tyłach, chcąc za wszelką cenę odnieść zwy­cięstwo. Po 55 dniach i nocach walki Wietnamska Armia Ludowa zniszczyła garnizon Dien Bien Phu, odnosząc najdonioślejsze zwycięstwo w całej wojnie wyzwoleńczej. Ta wielka bitwa, która zmieniła bieg wydarzeń, przyczyniła się w sposób zdecydowany do powodzenia Konferencji Genewskiej. (…)

Za: Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej. T. 1. 1945-1955, Część 2, wybór i opracowanie A. Basak i T. Marczak, Wrocław 1989, str. 523-526

 

1. Wymień czynniki międzynarodowe i wewnętrzne, które poprawiły położenie Wietnamskiej Republiki Ludowej.

2. Porównaj taktykę walki wojsk francuskich i wietnamskich.

3. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej oceń znaczenie bitwy o Dien Bien Phu.