google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Fragmenty Rezolucji XX Zjazdu KPZR powziętej na podstawie referatu sprawozdawczego KC KPZR, 24 lutego 1956 r.

(...) Zjazd aprobuje w całej rozciągłości dokonaną przez Komitet Cen­tralny wielką pracę nad przywróceniem leninowskich norm życia partyj­nego, rozwojem demokracji wewnątrzpartyjnej, wprowadzeniem zasad kolegialności kierownictwa na podstawie realizacji polityki marksistowsko-leninowskiej, nad doskonaleniem stylu i metod pracy partyjnej. Walka o przestrzeganie demokratycznych zasad życia partyjnego, przeciwko ad­ministrowaniu i kancelaryjno-biurokratycznym metodom kierowania, o roz­wijanie krytyki i samokrytyki zapewniła wzmożenie aktywności mas par­tyjnych, podniesienie odpowiedzialności komunistów za sprawę partii, przyniosła nowe ożywienie polityczne i nową falę entuzjazmu pracy. (...) W wyniku przywrócenia leninowskich norm życia partyjnego, roz­woju demokracji wewnątrzpartyjnej, przestrzegania zasady kolegialności kierownictwa, w wyniku walki przeciwko kultowi jednostki Komitet Cen­tralny zapewnił lepsze kierowanie sprawami rozwoju przemysłu i rolnic­twa, ujawnił naruszenia praworządności socjalistycznej, jakich się dopusz­czano, i podjął niezbędne kroki w celu ich usunięcia, wezwał do walki prze­ciwko nastrojom samozadowolenia i niefrasobliwości oraz zmobilizował całą partię, wszystkich naszych pracowników, partyjnych i bezpartyjnych, do przyśpieszenia tempa rozwoju społeczeństwa radzieckiego, do dalszego podnoszenia dobrobytu narodu radzieckiego. (...)

Za: Materiały XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. KiW, War­szawa 1956, s. 599 i n.

 

A. Wymień błędy popełnione przez partię w poprzednich latach,  z którymi postanowił walczyć XX Zjazd KPZR.

B. Przedstaw ideał życia politycznego, który miał być realizowany  w ramach realizacji XX Zjazdu KPZR.