5. 1. Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce

1. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r.

a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.

b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary

c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku

d. do stłumienia protestów władze skierowały Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

e. uczestników protestów dotknęły represje

f. zapadła natychmiastowa decyzja o wstrzymani podwyżek

g. na towary, których brakowało, władze wprowadziły kartki

2. Organizacja pomocy dla represjonowanych robotników

a. w 1976 r. został utworzony Komitet Obrony Robotników (KOR)

b. KOR został utworzony przez 14 działaczy, m.in.: Jana Józefa Lipskiego, Jacka Kuronia i Antoniego Macierewicza

c. formy działania KOR-u

–  organizowanie pomocy materialnej dla robotników zwolnionych z pracy

– organizowanie pomocy prawnej dla sądzonych robotników

– wydawanie „Biuletynu Informacyjnego KOR” oraz pisma „Robotnik”

d. w 1977 r. został zamordowany współpracownik KOR, student Stanisław Pyjas

3. Kształtowanie się opozycji

a. w 1977 r. Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” (KSS „KOR”)

b. w 1977 r. powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)

c. w 1978 r. powstały Wolne Związki Zawodowe (WZZ) – m.in. Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz

d. w 1979 r. powstała Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – Leszek Moczulski

e. działalność Ruchu Młodej Polski – Aleksander Hall

4. Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla społeczeństwa polskiego

a. 16 X 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II

b. wybór Polaka na papieża został przyjęty przez polskie społeczeństwo z ogromnym entuzjazmem

c. w czerwcu 1979 r. odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski