5. 4. Absolutyzm w Prusach i Austrii

I. Podstawy potęgi Prus

1. Absolutyzm oświecony

a. niepodzielna władza monarchy

b. ideał władcy

– władca oświecony – „król-filozof”

– wzorzec „pierwszego sługi państwa”

c. państwo

scentralizowane

– opierające się o umowę społeczną

laicyzacja państwa

2. Budowa rządów absolutnych przez elektora Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (1640-1688 r.)

3. Początki Królestwa Pruskiego

a. koronacja królewska Fryderyka I Hohenzollerna („król w Prusiech) – 1701 r.

b. udział w wojnie północnej po stronie Rosji i Saksonii – uzyskanie części Pomorza Zachodniego ze Szczecinem

II. Monarchia absolutna w Prusach

1. Panowanie Fryderyka Wilhelma I  (1713-1740 r.)

a. silne rządy osobiste

b. stworzenie nowoczesnej administracji – powołanie kolegialnych organów centralnych (ministerstwa)

– Generalny Dyrektoriat Finansów, Wojny i domen

– Ministerstwo Gabinetowe

– Ministerstwo Sprawiedliwości

c. stworzenie silnej armii – „król sierżant”

– 70% dochodów państwa przeznaczono na utrzymanie armii

– państwo liczące 2,5 mln ludności utrzymywało armię licząca 80 tys. żołnierzy

– utworzenie armii narodowej

2. Absolutyzm oświecony Fryderyka II Hohenzollerna  (1740-1786 r.)

a. rozbudowa administracji centralnej

b. reforma sądownictwa

– utworzenie Ministerstwa Sprawiedliwości

– kodyfikacja prawa

– uproszczenie procedur

– zakaz stosowania tortur

c. wprowadzenie obowiązku szkolnego

d. laicyzacja społeczeństwa

e. wprowadzenie zasad merkantylizmu w gospodarce

III. Budowa monarchii absolutnej w Austrii

1. Międzynarodowa pozycja Habsburgów austriackich w pierwszej połowie XVIII w.

a. udział w wojnie o sukcesję hiszpańską (1701-1714 r.)

– wystąpienie Austrii przeciwko dziedziczeniu tronu hiszpańskiego przez wnuka Ludwika XIV  – Filipa V Burbona

– Hiszpania oddała Austrii Niderlandy Południowe i księstwo Mediolanu

b. zaangażowanie się w wojnę o sukcesję polską (1733-1735) po stronie elektora saskiego Augusta III Wettina

c. wydanie tzw. sankcji pragmatycznej przez Karola VI – 1713 r.

– akt regulujący zasady dziedziczenia w monarchii habsburskiej

– dopuszczał dziedziczenie w linii żeńskiej

– edykt miał na celu zapewnienie tronu córce Karola VI – Marii Teresie

2. Wybuch wojny o sukcesję austriacką po śmierci Karola VI (1740-1748 r.)

a. zajęcie Śląska przez króla Prus Fryderyka II

b. plan rozbioru Austrii przez Francję, Saksonię i Bawarię

c. Maria Teresa zdołała utrzymać koronę

3. Wojna siedmioletnia – trzecia wojna śląska (1756-1763 r.)

a. odwrócenie przymierzy w Europie

– sojusz Prus i Anglii

– sojusz Austrii, Francji, Saksonii, Rosji i Szwecji

b. wybuch wojny siedmioletniej – uprzedzające uderzenie Fryderyka II na Saksonię – 1756 r. 

c. Prusy na krawędzi całkowitej klęski

d. zmiana sytuacji militarnej na skutek przejęcia tronu carskiego po śmierci Elżbiety przez Piotra III – wycofanie wojsk carskich z Prus

e. pokój w Hubertusburgu (1763 r.) – Austria potwierdziła prawa Prus do Śląska

f. działania angielskie przeciwko Francji w Ameryce Północnej i w Indiach

4. Reformy Marii Teresy i Józefa II

a. centralizacja władzy – ustanowienie Rady Państwa

b. ujednolicenie administracji terytorialnej

c. reformy sądownictwa

– ograniczenie kary śmierci i zniesienie tortur

– oddzielenie sądownictwa od władzy lokalnej

– ujednolicenie przepisów dla wszystkich stanów społecznych

– Austria państwem policyjnym

d. polityka wobec Kościoła i kleru – józefinizm

– wydanie edyktu tolerancyjnego – 1781 r.

– ograniczenie wpływów papieża i podporządkowanie duchowieństwa państwu

– kasata zgromadzeń zakonnych niezajmujących się szkolnictwem lub pielęgnacją chorych

e. wprowadzenie zasad merkantylizmu w gospodarce

f. reformy oświaty

– rozbudowa świeckich szkół podstawowych i średnich

– reforma uniwersytetów

f. polityka wobec chłopów

– wydanie edyktów nakazujących zniesienie poddaństwa

– ograniczenie pańszczyzny (wkrótce nastąpiło jej przywrócenie)