6. 01. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

 

I. Kolonizacja Ameryki Północnej w XVIII w.

1. Podział Ameryki Północnej na początku stulecia

a. posiadłości hiszpańskie

– Meksyk

– obszar dzisiejszego Teksasu

– Floryda

b. posiadłości francuskie –  pas ziemi od Luizjany do Kanady

c. Anglia – wschodnie wybrzeże

2. Rozwój kolonii angielskich w drugiej połowie XVIII w.

a. zajęcie przez wojska angielskie wszystkich poza Luizjaną posiadłości francuskich podczas wojny siedmioletniej (1756-1763 r.)

b. do wybuchu wojny o niepodległości w Ameryce Północnej powstało 13 kolonii angielskich

– każda kolonia była administrowana oddzielne

– na czele administracji każdej kolonii stał gubernator

– w każdej kolonii działały lokalne parlamenty o ograniczonych kompetencjach – najważniejsze decyzja zapadały w Londynie

– w koloniach stacjonowały oddziały angielskie

– kolonie bazą surowcową i rynkiem zbytu dla metropolii

– kolonie traktowane przez metropolię jako źródło wpływów z podatków i ceł

c. narodowościowe, społeczne i religijne zróżnicowanie osadników

d. zróżnicowanie gospodarcze kolonii

– w koloniach północnych rozwijały się drobne gospodarstwa rodzinne – farmy

– w koloniach południowych rozwijały się wielkie plantacje bawełny i tytoniu

3. Geneza wojny o niepodległość

a. kształtowanie się poczucia wspólnotowości kolonistów

b. decyzja o zaniechaniu dalszego powiększania obszarów kolonii kosztem Indian

c. wprowadzenie przez parlament angielski tzw. opłat stemplowych – podatek pobierany przy wystawianiu wszelkich dokumentów urzędowych (1765 r.)

d. zwiększenie ceł i podatków na towary importowane przez kolonie (1767 r.)

e. ustawowe zagwarantowanie Kompanii Wschodnioindyjskiej wyłączności na handel herbatą (1773 r.)

f. wyrzucenie przez kolonistów skrzyń z herbatą do morza – „bostońskie picie herbaty” – 1773 r.

g. wydanie przez metropolię ustaw represyjnych wobec kolonistów z Massachusetts

h. zwołanie do Filadelfii I Kongresu Kontynentalnego

 

II. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783 r.)

1. Kongres Kontynentalny w Filadelfii – 1774 r.

a. udział przedstawicieli 12 kolonii (bez Georgii)

b. postanowienia Kongresu:

– uchwalenie deklaracji wierności wobec króla Jerzego III

– podtrzymanie decyzji o bojkocie towarów angielskich

– utworzenie milicji jako oddziałów samoobrony

2. Wybuch wojny – bitwa pod Lexington (18-19 IV 1775 r.) – klęska kolonistów

3. Obrady II Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii (V 1775 r.)

a. powołanie Armii Kontynentalnej z gen. Jerzym Waszyngtonem na czele

b. decyzja o kontynowaniu walki – przeważyły argumenty ekonomiczne

c. Deklaracja niepodległości – Thomas Jefferson – 4 VII 1776 r.

4. Działania wojenne

a. sukcesy angielskiego korpusu gen. Howe’a

b. zwycięstwo wojsk gen. Jerzego Waszyngtona pod Saratogą (17 X 1777 r.)

c. kapitulacja wojsk angielskich w bitwie pod Yorktown – 1781 r.

5. Europa wobec wojny

a. francusko-amerykański traktat o przyjaźni, sojuszu i handlu – wybuch wojny francusko-angielskiej (1778 r.)

b. przystąpienie do wojny przeciw Anglii Hiszpanii i Holandii

c. cudzoziemcy w armii amerykańskiej

– pruski oficer Wilhelm von Steuben

– francuski generał Marie Joseph de La Fayette

d. udział Polaków

– Tadeusz Kościuszko

– Kazimierz Pułaski (zginął podczas bitwy pod Saratogą)

6. Pokój w Wersalu – 1783 r.

a. Anglia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych

b. Anglia oddała Hiszpanii Florydę

 

III. Ustrój Stanów Zjednoczonych

1. Ustanowienie konstytucji – 17 IX 1787 r.

a. Stany Zjednoczone państwem federacyjnym

b. zasada trójpodziału władzy

c. Karta Praw (10 poprawek do konstytucji, gwarantujących swobody obywatelskie) – 1791 r.

2. Władza ustawodawcza – dwuizbowy Kongres

a. Senat

– po dwóch członków z każdego stanu wybieranych przez stanowe ciało ustawodawcze

– od 1913 r. wybory powszechne

b. Izba Reprezentantów

– każdy stan wybiera kongresmenów w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców

– prawo wyborcze uzależnione od cenzusu majątkowego

3. Władza wykonawcza – prezydent

a. wybierany na 4 lata przez ogół obywateli  w wyborach pośrednich (elektorzy)

b. kompetencje:

– funkcja szefa rządu

– najwyższy dowódca armii

– powoływanie i odwoływanie ministrów,

– mianowanie oficerów i sędziów najwyższych

– prawo weta wobec uchwał Kongresu

– brak prawa inicjatywy ustawodawczej

– procedura impeachmentu

4. Władza sądownicza

a. Sąd Najwyższy federalny

b. sądy federalne

c. sądy stanowe

d. sądy wojskowe

5. Dwupartyjny system polityczny w Stanach Zjednoczonych

a. federaliści – republikanie

b. antyfederaliści – demokraci