6. 02. Rewolucja we Francji

 

I. Sytuacja Francji w XVIII w.

1. spadek dynamiki rozwoju gospodarczego – w wyniku polityki kolbertyzmu

2. zadłużenie państwa w wyniku wysokich kosztów wojen

a. klęska w wojnie siedmioletniej i utrata kolonii w Ameryce Północnej i Indiach (1756-1763 r.)

b. wysoki koszt udziału w wojnie o niepodległość Stanów zjednoczonych (1775–1783 r.)

c. spadek autorytetu monarchii zapanowania Ludwika XVI i Marii Antoniny

3. Struktura społeczna

a. stan pierwszy – szlachta

b. stan drugi – duchowieństwo

c. stan trzeci – mieszczanie i chłopi

– burżuazja

– drobnomieszczaństwo

– przedstawiciele wolnych zawodów

– chłopi

– robotnicy

5. Sytuacja polityczna w przededniu rewolucji

a. nasilanie się oporu wobec absolutyzmowi i biurokracji

b. wzrost aktywności stanu trzeciego

c. wzrost niezadowolenia z uprzywilejowania arystokracji i duchowieństwa

d. publikacja przez księdza Emmanuela-Josepha Sieyèsa broszury pt. Co to jest stan trzeci? – 1789 r.

 

II. Wybuch rewolucji we Francji

1. Zwołanie przez Ludwika XVI Stanów Generalnych (zgromadzenie delegatów trzech stanów) – 1788 r.

a. otwarcie posiedzenia Stanów Generalnych – 5 V 1789 r.

b. ogłoszenie się przez stanu trzeciego Zgromadzeniem Narodowym

c. przekształcenie się Zgromadzenia Narodowego w Zgromadzenie Konstytucyjne (konstytuantę)

d. kluby polityczne w Konstytuancie

– Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji – jakobin lub „górale” (Maximilien Robespierre)

– kordelierzy (Georges Danton i Jean-Paul Marat)

 

2. Początek rewolucji

a. zdobycie przez lud Paryża Bastylii  – 14 VII 1789 r. – symboliczny początek rewolucji

b. tworzenie Gwardii Narodowej – dowódcą gen. Marie Joseph de La Fayette

c. rozprzestrzenienie się rewolucji we Francji

 

III. Przemiany ustrojowe we Francji

1. Uchwalenie przez konstytuantę Deklaracji praw człowieka i obywatela – 1789 r.

a. zerwanie z ustrojem feudalnym – zniesienia podziału na stany

b. ustanowieni równości obywateli wobec prawa

2. Przymusowe przeniesienie króla z Wersalu do Paryża

3. Uchwalenie konstytucji – wrzesień 1791 r.

a. Francja dziedziczną monarchią konstytucyjną

b. zasada trójpodziału władzy

– władza ustawodawcza – Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa)

– władza wykonawcza – król i 6 ministrów odpowiedzialnych przed Legislatywą

– władza sądownicza – niezależne sądy

c. wprowadzenie cenzusu majątkowego

d. podział Francji na departamenty