2. 08. Rządy Stefana Batorego

 

1 Druga wolna elekcja – XI-XII 1575 r.

a. najważniejsi kandydaci:

– cesarz Maksymilian II Habsburg

– król Szwecji Jan III Waza

– książę Siedmiogrodu Stefan Batory

– carewicz Fiodor

b. ogłoszenie przez prymasa Jakuba Uchańskiego elekcji Maksymiliana II Habsburga

elekcja nastąpiła bez porozumienia ze szlachtą

– odrzucenie elekcji przez szlachtę

c. ogłoszenie elekcji Anny Jagiellonki i Stefana Batorego

d. małżeństwo Stefana Batorego i Anny Jagiellonki

e. sejm koronacyjny w Krakowie –  IV-V 1576 r.

f. panowanie Stefana Batorego (1576-1586)

 

2. Wojna z Gdańskiem (1576-1577)

a. dążenie Gdańska do odwołania Statutów Karnkowskiego

b. decyzja Stefana Batorego o siłowym rozstrzygnięciu sporu

– konfiskata towarów kupców gdańskich

– skierowanie całego handlu polskiego do Elbląga

– walki zbrojne (zwycięska dla wojsk królewskich bitwa pod Lubiszewem)

– zakończone niepowodzeniem oblężenie Gdańska przez wojska królewskie

c. kompromis – 1577 r.

– Gdańsk ukorzył się przed królem

– król obiecał zniesienie Statutów Karnkowskiego (zrealizowano na sejmie w 1585 r.)

3. Reforma sądownictwa

a. utworzenie Trybunału Koronnego (1578 r.)

– w skład wchodzili przedstawiciele szlachty wybierani na sejmikach deputackich

– przejął kompetencje sądów królewskich

b. utworzenie Trybunału Litewskiego

 

4. Reforma wojskowa – utworzenie piechoty wybranieckiej

 

5. Wzrost znaczenia i wpływów Jana Zamojskiego

6. Wojny z Moskwą o Inflanty

a. działania zbrojne

a. zdobycie Połocka1579 r.

b. zdobycie Wielkich Łuków – 1580 r.

c. oblężenie Pskowa – 1581 r.

b. rozejm w Jamie Zapolskim – 1582 r.

a. Polska odzyskała Inflanty i ziemię połocką

b. odsunięcie państwa moskiewskiego od Bałtyku na ponad sto lat