1. 05. Walka o dominację w Europie Zachodniej w XVI wieku

I. Narodziny monarchii stanowych

1. Ewolucja społeczeństw stanowych

a. wzrost znaczenia mieszczaństwa

b. relatywny spadek znaczenia rycerstwa i duchowieństwa

2. Centralizacja władzy

a. tworzenie armii zawodowych, całkowicie podporządkowanych władcy

b. rozbudowa administracji

c. rozbudowa systemu skarbowego

II. Rywalizacja habsbursko-francuska o hegemonię w Europie Zachodniej

1. państwo Habsburgów za panowania Karola V Habsburga

2. Zakończenie procesu budowy scentralizowanej monarchii we Francji

a. wzrost autorytetu władzy królewskiej

b. spadek znaczenia Stanów Generalnych

3. Wojny włoskie (1494-1559)

a. ekspansja Francji za panowania Karola VIII

– opanowanie przez Francuzów Mediolanu, Florencji, Rzymu i Neapolu

– utworzenie antyfrancuskiej Ligi Weneckiej – z udziałem Habsburgów

– wycofanie się Francji z państw włoskich

– zajęcie Neapolu przez Hiszpanię

b. ekspansja Francji za panowania Franciszka I

– zwycięstwo pod Marignano nad wojskami Maksymiliana Sforzy (1515 r.)

– podział Włoch na strefę północną (uzależnioną od Francji) i południową (uzależnioną od Habsburgów)

4. Objęcie przez Karola V tronów:

a. Niderlandów

b. Neapolu

c. Hiszpanii (wraz z posiadłościami kolonialnymi)

5. Klęska wojsk francuskich pod PawiąFranciszek I w niewoli (1525 r.)

6 Zakończenie wojen włoskich

a. śmierć Franciszka I  – 1547 r.

b. abdykacja Karola V i podział imperium Habsburgów1556 r.

– rządy w Hiszpanii i Niderlandach objął Filip II – linia hiszpańska Habsburgów

– rząd w Austrii, Czechach i na Węgrzech oraz koronę cesarską objął Ferdynand I – linia austriacka Habsburgów

c. pokój w Cateau-Cambrésis – 1559 r.

– wycofanie się Francji z Włoch

– przejęcie przez Hiszpanię Królestwa Neapolu i księstwa Mediolanu

III. Rywalizacja hiszpańsko-angielska

1. Panowanie Elżbiety I  w Anglii (1558-1603)

a. ostateczne zerwanie z papiestwem

b. rozwój żeglugi morskiej i handlu

– rozwój floty handlowej

– zakładanie faktorii handlowych w Indiach i w Afryce

c. poszukiwanie północno-wschodniej drogi do Indii

d. dążenie do zdobycia kolonii

2. Geneza konfliktu angielsko-hiszpańskiego

a. działalność korsarzy angielskich – rabowanie za zgodą królowej hiszpańskich okrętów transportujących skarby z kolonii – Francis Drake

b. poparcie walczącego z Hiszpanami w Niderlandach Wilhelma Orańskiego

c. sprawa królowej Szkocji i następczyni tronu angielskiego Marii Stuart

– bunt szkockich poddanych spowodowany prześladowaniami protestantów

– uwięzienie Marii Stuart przez Elżbietę I

– egzekucja Marii Stuart – 1587 r.

3. Zagłada hiszpańskiej Wielkiej Armady1588 r.

       

Opracowanie tematu: Walka o hegemonię w Europie w XVI wieku

Galeria ilustracji: Walka o hegemonię w Europie w XVI wieku