poddaństwo - osobista, sądowo-administracyjna i gruntowa zależność chłopa od pana feudalnego; poddaństwo przejawiało się przede wszystkim w przywiązaniu chłopa do ziemi i w jego podległości sądom dominialnym.