weksel - dokument wystawiony na specjalnym blankiecie, stanowiący pisemne zobowiązanie do zapłacenia określonej osobie oznaczonej w nim sumy pieniędzy.