folwark - duże gospodarstwo produkujące na sprzedaż, prowadzone przez właściciela lub jego pełnomocnika, posługujące się pracą najemną lub pracą chłopów pańszczyźnianych; pierwsze folwarki tworzone były w XIV w. w dobrach kościelnych, od XV w. również szlacheckich; charakter folwarków miały również gospodarstwa sołtysie; folwarki rozwijały się najszybciej na terenach o lepszych możliwościach zbytu na rynek lokalny  (bardziej zurbanizowanych), lub na eksport drogami wodnymi.