akcja - papier wartościowy świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej;  akcje mogą być imienne lub na okaziciela i podlegają obrotowi handlowemu; obrót akcjami odbywa się najczęściej na giełdach, a ich kurs (cena) kształtuje się w zależności od wysokości dywidendy.