liberum veto - łacińskie wolne „nie pozwalam”; stosowane w Rzeczypospolitej Obojga Narodów prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie wszystkich jego uchwał.