koczownicy/nomadowie - ludzie nieposiadający stałego miejsca zamieszkania, prowadzący wędrowny tryb życia - przemieszczający się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności (zwierząt łownych, dzikorosnących roślin), wody lub pastwisk dla zwierząt hodowlanych, czasem łatwych łupów.