prikazy - w dawnej Rosji urzędy centralne, tworzone od XV do początku XVIII w., kierujące poszczególnymi dziedzinami życia w państwowego, swoją działalnością odpowiadające dzisiejszym ministerstwom; każdy prikaz posiadał kierowaną przez diaka kancelarię; na początku XVIII w. Piotr I zastąpił je kolegiami.