Stefan Batory (1533-1586) - syn wojewody siedmiogrodzkiego, Stefana i Katarzyny Telegdi, w latach 1571-1576 książę Siedmiogrodu, wybrany podczas elekcji w 1575 r. na małżonka Anny Jagiellonki i króla Polski; przeprowadził ważne reformy sądownicze - ustanowił trybunał koronny i trybunał litewski jako najwyższe instancje sądownictwa szlacheckiego; kolegium jezuickie w Wilnie podniósł do rangi akademii; utworzył piechotę wybraniecką i ustanowił nowy rejestr kozacki; dążył do umocnienia władzy królewskiej i autorytetu monarchy; w latach 1576-1577 toczył wojnę z Gdańskiem, a w latach 1579-82 wojny z Moskwą, zakończone pokoje w Jamie Zapolskim, który przyznawał Inflanty, o które toczyły się wojny polsko-moskiewskie za Batorego, Polsce.