Monteskiusz Karol/Montesquieu Charles-Louis de (1689-1755) - francuski adwokat i filozof, członek Akademii Francuskiej; w dziele Listy perskie dokonał krytyki sytuacji politycznej we Francji; w dziele O duchu praw dokonał krytyki rządów absolutnych oraz przedstawił doktrynę trójpodziału władzy w państwie, rozróżniając władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, stanowiącą fundament wszystkich konstytucji liberalnych.