artykuły henrykowskie - akt określający zasady ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz uprawnienia króla, ułożony na sejmie elekcyjnym w 1573 r. i przyjęty przez Henryka Walezego, a następnie zatwierdzany przez każdego nowo wybranego króla; artykuły henrykowskie zatwierdzały wolną elekcję, zobowiązywały króla do zwoływania sejmu co dwa lata, zabraniał królowi wypowiadania wojny i zwoływać pospolite ruszenie bez zgody sejmu, a ostatni artykuł pozwalał poddanym wypowiedzieć posłuszeństwo królowi, gdy ten naruszał któryś z punktów artykułów henrykowskich.