wolny rynek - rodzaj rynku, na którym wymiana towarów i usług dokonuje się na mocy dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym; cena usługi lub towaru zależy od zgody stron zawierających umowę; na wysokość ceny wpływ ma bieżąca sytuacja na rynku, będąca rezultatem swobodnej gry popytu i podaży.