Armia Ludowa (AL) - utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej w styczniu 1944 r. konspriacyjna organizacja zbrojna, będąca kontynuacją Gwardii Ludowej (GL); naczelnym dowódcą AL był gen. Michał „Rola” Żymierski; Armia Ludowa we współpracy z Armią Czerwoną prowadziła walkę partyzacnką oraz działalność dywersyjną i wywiadowczą na tyłach armii niemieckiej; ponadto inwigilowała polskie organizacje związane z rządem emigracyjnym, a na terenach opanowanych przez Armię Czerwoną wspierała przejmowanie władzy przez Polską Partię Robotniczą; w lipcu 1944 r. w wyniku połączenia Armii Ludowej i Armiii Polskiej w ZSRR powstało ludowe Wojsko Polskie.