Wybierz test

Starożytność

Prehistoria - początki ludzkości

Rewolucja neolityczna

Starożytna Mezopotamia

Starożytny Egipt

Początki Izraela

 

Starożytna Grecja

Początki Grecji

Grecka polis jako forma organizacyjna społeczeństwa greckiego 

Kształtowanie się demokracji ateńskiej

Starożytna Sparta

Wierzenia starożytnych Greków

Kultura starożytnej Grecji

Wojny grecko-perskie

Imperium Aleksandra Wielkiego i świat hellenistyczny

 

Starożytny Rzym

Początki Rzymu

Podboje rzymskie

Upadek republiki i powstanie cesarstwa w Rzymie

Romanizacja, urbanizacja i rzymski styl życia

Kultura rzymska

Narodziny chrześcijaństwa

Upadek cesarstwa zachodniego

Średniowiecze

Bizancjum

Narodziny islamu

Na gruzach cesarstwa zachodniego

Konflikt papieża z cesarzem

Wyprawy krzyżowe

Średniowieczne miasto i wieś

Kościół w średniowieczu

Sztuka średniowieczna

Pradzieje ziem polskich

Początki Polski

Polska pod panowaniem Bolesława Chrobrego

Kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów

Polska pod panowaniem Bolesława III Krzywoustego

Rozbicie dzielnicowe w Polsce

Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym

Polska za panowania Kazimierza Wielkiego

Początki unii polsko-litewskiej

Jagiellonowie u szczytu potęgi

Monarchia stanowa w Polsce

Kryzys schyłku średniowiecza

 

Historia nowożytna

Wielkie odkrycia geograficzne

Skutki wielkich odkryć geograficznych

Renesans w Europie

Reformacja w Europie

Reforma Kościoła katolickiego i kontrreformacja

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce

Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kultura europejska w XVII wieku - barok i przewrót umysłowy

Wojna trzydziestoletnia

Absolutyzm we Francji

Rewolucja w Anglii i narodziny angielskiej monarchii parlamentarnej

Początki panowania Zygmunta III Wazy w Polsce

Wojny polsko-moskiewskie w XVII w.

Powstanie Bohdana Chmielnickiego

Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.

Wojny polsko-tureckie w XVII w.

Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.

Kultura baroku w Polsce

 

 

Monarchia absolutna we Francji

Wojna domowa i monarchia parlamentarna w Anglii

Oświecenie

Wzrost znaczenia Prus, Austrii i Rosji

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

Rzeczpospolita w czasach saskich

Pierwszy rozbiór Polski

Oświecenie w Polsce

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

 

Rewolucja we Francji

Ustanowienie republiki we Francji

Francja pod Rządami Napoleona

Upadek Napoleona

Legiony Polskie we Włoszech

Księstwo Warszawskie

XIX wiek

Kongres wiedeński

Europa po kongresie wiedeńskim

Rewolucja przemysłowa

Nowe ideologie pierwszej połowy XIX wieku

Wiosna Ludów w Europie

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Geneza powstania listopadowego

Wybuch powstania listopadowego

Powstanie listopadowe - wojna polsko-rosyjska 1831 r.

Wielka Emigracja

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Epoka żelaza, pary i węgla

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Niemiec

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Kolonializm XIX wieku

Przemiany w życiu społecznym i politycznym - w stronę demokracji

Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego

Powstanie styczniowe

Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX wieku

Autonomia Galicji

Kultura polska drugiej połowy XIX wieku

Dwudziestolecie międzywojenne

Świat po I wojnie światowej

Narodziny faszyzmu we Włoszech

Narodziny nazizmu w Niemczech

ZSRS w dwudziestoleciu międzywojennym

Kultura i zmiany społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym

Świat na drodze do wojny

 

II Rzeczpospolita

Odrodzenie Rzeczypospolitej

Kształtowanie się granicy wschodniej Polski

Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej Polski

Rządy parlamentarne w Polsce

Zamach Józefa Piłsudskiego i rządy sanacji

Gospodarka II Rzeczypospolitej

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej

Osiągnięcia II Rzeczypospolitej

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

Polska w przededniu II wojny światowej

 

 II wojna światowa

Kampania wrześniowa

Ekspansja ZSRS i III Rzeszy

Atak niemiecki na ZSRS

Polityka okupacyjna III Rzeszy

Wojna poza Europą

Droga do zwycięstwa

Zakończenie II wojny światowej

 

Ziemie polskie pod okupacją

Polskie władze na uchodźstwie

Polskie Państwo Podziemne

Społeczeństwo polskie wobec okupacji

Działania zbrojne Armii Krajowej

Polacy na frontach II wojny światowej

Walka o ustrój i granice Polski

 

 

 Świat po II wojnie światowej

Powojenne urządzanie świata

Początek zimnej wojny

Blok państw wschodnich

Daleki Wschód po II wojnie światowej

Rozpad systemu kolonialnego

Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej

Zimna wojna

Początki integracji europejskiej

Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.

 

Polska po II wojnie światowej

Polska w nowych granicach

Walka o władzę w powojennej Polsce

Walka z opozycją antykomunistyczną

Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych

Polska w czasach stalinizmu

Poznański Czerwiec i Polski Październik

Polska pod rządami Gomułki

Dekada Edwarda Gierka - Polska lat 70-ych XX wieku

Narodziny opozycji antykomunistycznej w Polsce

Narodziny "Solidarności"

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Upadek komunizmu w Europie

Narodziny III Rzeczypospolitej

Europa po upadku komunizmu

Konflikty we współczesnym świecie

Pierwsza lata III Rzeczypospolitej

Polska w NATO i Unii Europejskiej