Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

List Matyldy do Mieszka II

[...] Ponieważ łaska Boża użyczyła Ci królewskiego tytułu zarówno jak i zaszczytu i w najznakomitszy sposób wyposażyła w niezbędną do tego umiejętność rządzenia, poświęciłeś za szczęśliwym natchnieniem, jak słyszałam, z pobożnym sercem samemu Bogu początki swego panowania. Któż bowiem z przodków twoich tak wspaniale powznosił kościoły? Któż ku chwale Bożej tyle zjednoczył języków? Nie dość Ci tego, że możesz we własnym i w łacińskim języku chwalić godnie Boga, zapragnąłeś jeszcze w greckim. Te i podobne usiłowania jeżeli w nich do końca wytrwasz, przysparzają Ci sławy najbogobojniejszego władcy i poświadczają jak najdowolniej, że nie tyle ludzkim, ile boskim wyrokiem powołany zostałeś do rządzenia ludem wiernym Bogu, znaną jest Twoja sprawiedliwość w sądzie, Twoja dobroć i przeczysta Twoich obyczajów szlachetność. Wszyscy to poświadczają, że dla wdów jesteś jakoby mężem, dla sierot jakoby ojcem, nieugiętym obrońcom biednym i potrzebującym pomocy, nie pogardzając osobą nędzarza i nie okazując względów potężnemu; lecz na sprawiedliwej wadze odważasz wszystko, cokolwiek Ci przedłożą [...]

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 5: Słowiańszczyzna pogańska i wczesnofeudalna państwa słowiańskiego, z 5, oprac. Waleria Dziurla, Warszawa 1959, str. 35

A. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz datę koronacji królewskiej Mieszka II.

B. Wskaz występujące w źródle cechy panegiryku.

C. Wymień trzy najważniejsze przymioty Mieszka II.