Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Powstanie jońskie według Herodota

VI, 6. (…) Wodzowie Persów, złączywszy swe siły i utworzywszy z nich jedno wojsko, ciągnęli na Milet, jako że reszcie miast przypisywali mniejsze znaczenie. Z floty najgorliwsi byli Fenicjanie, lecz wraz z nimi szli na wojnę także świeżo podbici Cypryjczycy, Cylicyjczycy i Egipcjanie.

VI, 8. (…) Ogólna liczba wszystkich tych okrętów wynosiła trzysta pięćdziesiąt i trzy trójrzędowce.

VI, 14. Otóż wtedy, gdy nadpływali Fenicjanie, Jonowie również wyjechali naprzeciw nich z flotą w wydłużonej linii. Nie mogę dokładnie podać, którzy z Jonów okazali się w tej bitwie morskiej tchórzami albo dzielnymi, od chwili kiedy zbliżyli się ku sobie i rozpoczęli walkę: wzajemnie bowiem się obwiniają. Podobno wtedy Samijczycy wedle umowy z Ajakesem rozpięli żag­le i, opuszczając szyki, odpłynęli na Samos, z wyjątkiem jede­nastu okrętów, których dowódcy pozostali i walczyli w bitwie morskiej wbrew rozkazowi wodzów. I gmina Samijczyków za ten czyn przyznała im, żeby ich imiona wraz z imionami ojców wyry­to na kolumnie, ponieważ okazali się dzielnymi mężami; kolum­na ta stoi na rynku. Także Lesbijczycy, widząc, że najbliżej nich walczący uciekają, uczynili to samo, co Samijczycy; tak też postąpiła większość Jonów.

VI, 18; Persowie, zwyciężywszy Jonów w bitwie morskiej, oblegali Milet od lądu i od morza, podkopywali, mury i stosowa­li wszelkie machiny wojenne; wreszcie zdobyli go całkowicie w sześć lat po powstaniu Aristagorasa. I obywateli Miletu zmie­nili w niewolników, tak że klęska wypadła zgodnie z orzecze­niem wyroczni, jaką niegdyś Milet otrzymał;

(…)

Wtedy właśnie spotkało to Milezyjczyków, gdy większość mężów wymordowali brodaci Persowie, kobiety i dzieci poszły w niewo­lę, a obwód świątynny w Didyma, świątynię i wyrocznię ograbio­no i spalono. O skarbach, jakie były w tej świątyni, nieraz już wspominałem na innym miejscu tego dzieła.

Za: L. Owczarek, Grecja. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1988, str. 95-96

A. Wyjaśnij podczas jakiego konfliktu doszło do wydarzeń opisanych w źródle. Napisz ich nazwę i określ chronologię.

B. Napisz jaki był wynik bitwy morskiej opisanej w źródle i wyjaśnij jego przyczyny.

C. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij rolę, jaką w opisywanych wydarzeniach odegrał Milet.

D. Napisz, jaki los spotkał Milet i jego mieszkańców.