Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Rozprawa Ateńczyków z Naksos według Tukidydesa

[Ateńczycy] wojowali ze zbuntowanymi Naksyjczykami i oblężeniem zmusili ich do posłuszeń­stwa. Było to pierwsze państwo sprzymierzone, które wbrew istniejącemu układowi przymierza zo­stało pozbawione niepodległości; później stopniowo ten sam los spotkał wszystkie inne. Wiele by­ło powodów buntu miast, lecz najważniejsze z nich to zaległości w płaceniu daniny [tj. opłaty na rzecz Związku Morskiego], niedostarczanie okrętów i odmawianie udziału w wyprawach; Ateń­czycy bowiem surowo ściągali daninę, a stosując przymus wobec ludzi nienawykłych do tego i opornych, budzili niechęć. Ale także z innych powodów panowanie ateńskie nie było tak mile wi­dziane, jak na początku: podczas wspólnych wypraw sprzymierzeńcy nie byli na równi traktowani z Ateńczykami, a w razie buntu Ateńczycy mogli ich łatwo poskromić. Winę ponosili tutaj przede wszystkim sami sprzymierzeńcy: większość ich bowiem, nie chcąc opuszczać swego kraju, uchyla­ła się od wypraw wojennych i aby nie dostarczać okrętów, zobowiązywała się do składania pewnych określonych opłat pieniężnych. W ten sposób z ich składek powiększała się flota ateńska, a oni sa­mi w razie powstania byli nieprzygotowani do wojny i niewyćwiczeni.

Cyt. za: http://konotop.zgora.pl/tekstydoanalizy.pdf

 

A. Wymień trzy podane przez Tukidydesa przyczyny buntów miast sprzymierzonych z Atenami.

B. Wyjaśnij, dlaczego miasta członkowskie Związku Morskiego wolały dostarczyć pieniądze do wspólnego skarbu niż wystawiać własne okręty.

C. Wyjaśnij jakie negatywne skutki przyniosła państwom członkowskim rezygnacja z posiadania własnej floty.