Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Uchwały kongresu wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 r.

Artykuł I. Księstwo Warszawskie wyjąwszy te prowincje i okręgi, których przeznaczenie zgodnie z poniższymi artykułami jest odmienne, zostaje przyłączone na zawsze do Cesarstwa Rosyjskiego. Będzie ono na mocy swej konstytucji nierozerwalnie związane z Rosją i znajdować się będzie we władaniu J. C. M. cesarza Wszechrosji, jego spadkobierców i następców po wsze czasy. J. C. M. zamierza wedle swego uznania nadać ustrój wewnętrzny temu państwu, które będzie się znajdować pod specjal­nym zarządem (...)

Polacy, tak poddani rosyjscy, jak i austriaccy oraz pruscy, będą mieli przedstawicieli narodowych oraz narodowe instytucje państwowe zgodne z takim trybem życia politycznego, jaki każdy z wyżej wymienionych rzą­dów uzna za najbardziej korzystny i odpowiedni dla nich.

Artykuł II. Część Księstwa Warszawskiego, która pochodzi w całko­wite monarsze władanie oraz na własność J. K. M. króla pruskiego oraz następców jego pod mianem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, mieścić się będzie w następujących granicach (…)

Historia  powszechna.   Czasy  nowożytne 1640-1870. Wybór  tekstów  źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1951, cz. II, str. 9-10

 

1. Przedstaw podział Księstwa Warszawskiego.

2. W jaki sposób i w jakim zakresie planowano zabezpieczyć interesy narodowe Polaków, których przynależność polityczna ulegała zmianie?