Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Proklamacja Rządu Tymczasowego do narodu francuskiego (25 lutego 1848 r.)

Bohaterstwo ludu Paryża obaliło oto rząd wsteczny i oligarchiczny. Rząd ten zbiegł, pozostawiając po sobie krwawy ślad, na zawsze uniemożliwiający mu powrót. Polała się krew lu­du, jak w lipcu [tj. w czasie rewolucji lipcowej], ale tym razem krew szla­chetna nie pójdzie na marne. Zdobyła ona rząd narodowy i ludowy, od­powiadający woli, prawom i postępowym dążeniom tego ludu wielkiego i wielkodusznego. Rząd Tymczasowy, pod naporem okoliczności powo­łany z woli ludu, drogą aklamacji, przez posłów departamentu na posie­dzeniu w dn. 24 lutego, zajęty jest w chwili obecnej troską o zorganizowa­nie i utrwalenie zwycięstwa ludowego (...) Gdy krew się przelewa, a sto­lica Francji stoi w płomieniach, wówczas opanowanie niebezpieczeństwa i ochrona dobra publicznego jest głównym nakazem dla Rządu Tymczaso­wego. Cała Francja skupi się około swego rządu i poprze go swoim patrio­tyzmem. Pod rządami ludowymi, które Rząd Tymczasowy ogłasza, każdy obywatel współsprawuje władzę. Francuzi! Dajcie światu przykład po­dobny temu, jaki Paryż dał całej Francji; przygotujcie się przez zachowanie porządku i zaufanie w siły własne, do korzystania z tych potężnych instytucji, do których stworzenia będziecie powołani. Rząd Tymczasowy chce Rzeczypospolitej z zastrzeżeniem uznania jej przez lud francuski, który natychmiast będzie wezwany do wypowiedzenia swego zdania. Ani lud Paryża, ani Rząd Tymczasowy nie rości sobie pretensji do tego, aby pogląd swój narzucić ogółowi obywateli w sprawie ostatecznej formy rządu, którą ogłosi zwierzchnictwo ludu. Jedność narodu, odtąd tworzona przez wszystkie klasy, z których naród się składa; rządy tego narodu przez sam naród sprawowane; wolność, równość i braterstwo – jako zasady, lud – jako hasło, oto dążenia rządu demokratycznego, jaki Francja sama sobie zawdzięcza, a którego byt usiłowaniami naszymi zostanie zapewniony.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Od Wiosny Ludów do wojny francusko-pruskiej. Przedstawił J. Frejlich. Z. 53, Kraków 1924, str. 1

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz, czyje rządy określono jako "wsteczne" i "oligarchczne"?

2. Przedstaw tryb ustanowienia Rządu Tymczasowego.

3. Jakie zadania Rządu Tymczasowego zostały uznane za priorytetowe?

4. Jaką formę rządów zapowiedziano w Manifeście?