Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Likwidacja warsztatów narodowych we Francji

Rozporządzenie z 22 czerwca 1848 r.

1. Wzywa się robotników nieżonatych, w wieku od 18 do 25 lat, pod Sztandary Republiki dla uzupełnienia rozmaitych pułków armii. Ci, którzy odmówią dobrowolnego zgłoszenia się do wojska, będą natychmiast skreś­leni ze spisów warsztatów narodowych.

2. Przystępuje się niezwłocznie do sporządzenia nowych spisów robot­ników paryskich. Robotnicy, którzy nie potrafią dokumentami udowod­nić, że mieszkali w Paryżu przed 24 maja w ciągu 6 miesięcy, będą zdjęci z roboty i przestaną otrzymywać płacę zarobkową oraz zapomogę,

3. W możliwie najkrótszym czasie nastąpi organizacja brygad robot­niczych, które będą skierowane do departamentów dla wykonania poważ­nych prac pod kierownictwem inżynierów kolejowych.

Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640 -1870. Wybór tekstów źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1954, cz. III, str. 165-166

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, czym były i jaką rolę odgrywały warsztaty narodowe, o których mowa w źródle.

2. Na podstawie wiedzy pozaźródlowej wyjaśnij przyczyny likwidacji warsztatów narodowych

3. Wymień kategorie robotników, którzy na mocy cytowanego rozporządzenia zostali pozbawieni możliwości pracy w warsztatach narodowych.