Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Orędzie prezydenta Jemesa Knoxa Polka w sprawie wojny z Meksykiem, 11 maja 1846 r.

Do Senatu i Izby Reprezentantów:

Obecne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem zmuszają mnie do przedłożenia tej sprawy Kongresowi w celu rozpatrzenia.

W moim orędziu, wygłoszonym na początku obecnej sesji, poinformowałem Was, że na gorącą prośbę Kongresu i Konwencji Teksaskiej wydałem rozkaz, aby siły zbrojne zajęły pozycję pomiędzy Nueces o De; Norte. Trzeba było stawić czoła inwazji grożącej Teksasowi, do której strona meksykańska czy­niła intensywne przygotowania. Teksasowi groziła inwazja tylko dlatego, że zdecydował się przyłączyć do naszej Unii, zgodnie z uroczystą rezolucją Ko­ngresu Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę te okoliczności było naszym

oczywistym obowiązkiem rozciągnąć naszą opiekę nad jego obywatelami i zie­mią.

Wojska zostały skoncentrowane w Corpus Christi i pozostawały tam aż do momentu otrzymania przeze mnie informacji z Meksyku, zawierającej wiadomość, że rząd Meksyku prawie na pewno odmówiłby przyjęcia naszego posła.

W tym czasie Teksas, na mocy ostatecznego postanowienia naszego Kongre­su, stał się integralną częścią Unii. Kongres Teksasu aktem z 19 grudnia 1836 r. ogłosił Rio del Norte granicą tej republiki. Jej jurysdykcja zosta­ła rozciągnięta i wykonywana poza Nueces. Kraj leżący między tą rzeką [Nueces], a Del Norte był reprezentowany w Kongresie i w Konwencji Teksaskiej i w ten sposób sam brał udział w akcji aneksji. Teraz schodzi w skład jednego z naszych kongresowych okręgów. Ponadto nasz własny Kongres, aktem zatwier­dzonym 31 grudnia 1845 roku, z wielką jednomyślnością uznał kraj położony za Nueces jako część naszego terytorium, włączając go do naszego systemu skarbowego. Za radą i zgodą Senatu powołano rezydującego tu urzędnika do zwalczania przemytu.

Wobec tego zaistniała pilna potrzeba zapewnienia ochrony tej części na­szego kraju. W związku z tym generałowi dowodzącemu naszymi oddziałami wy­dano 13 stycznia ostatni rozkaz, aby zajął lewy brzeg rzeki Del Norte. Rze­ka ta, stanowiąca południowo-zachodnią granicę stanu Teksas, jest narażona na największe niebezpieczeństwo. (…)

Siły meksykańskie zgrupowane w Matamora przyjęły postawę wojenną i 12 kwietnia głównodowodzący generał Ampudia zażądał, aby generał Taylor zwinął w ciągu 24 godzin swój obóz i wycofał się za rzekę Nueces. W wypadku nie spełnienia tych. żądań gen. Ampudia oświadczył, że walka i tylko walka może rozstrzygnąć tę kwestię. Jednakże do otwartych działań wojennych nie doszło aż do 24 kwietnia [1846 r.]. Tego dnia generał Arista, który przejął dowództwo sił meksykańskich, zakomunikował generałowi Taylorowi, że uważa dzia­łania wojenne za rozpoczęte i że ma zamiar je kontynuować. Tego samego dnia oddział dragonów w sile 63 ludzi i oficerów został wysłany z obozu amerykańskiego w górę lewego brzegu Rio del Norte aby sprawdzić, czy od­działy meksykańskie przekroczyły czy dopiero przygotowują się do przekro­czenia rzeki. Oddział ten wdał się w potyczkę z dużą grupą z oddziałów me­ksykańskich i po krótkiej walce, w której około 15 osób zginęło i odniosło rany, został otoczony i zmuszony do poddania się (…)

Jeżeli mamy dochodzić swoich praw i bronić ojczyzny, wzywam Kongres; aby jak najszybciej uznał stan wojny i dał do dyspozycji władzy wykonawczej środki, które pomogą prowadzić działania wojenne z całą energią, przyspie­szając w ten sposób przywrócenie pokoju.

Za: Urszula Wencel-Kalembkowa, Sławomir Kalembka, Wybrane teksty źródłowe do dziejów powszechnych 1789-1870, Toruń 1976, str. 84-85

 

A. Wyjaśnij, dlaczego Teksas stał się przedmiotem sporu pomiędzy USA a Meksykiem.

B. Przedstaw status Meksyku przed wybuchem wojny USA z Meksykiem

C. Rozstrzygnij, która ze stron konfliktu ponosiła winę za wybuch wojny. Swoją odpowiedź uzasadnij, powołując się na treść źródła i wiedzą pozaźródłową.