Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Deklaracja niepodległości Węgier z 14 kwietnia 1849 r.

My, Zgromadzenie Narodowe, prawnie reprezentujące państwo węgierskie, uroczystym oświadczeniem ustanawiamy Węgry suwerennym państwem, razem ze wszystkimi przynależącymi im częściami i prowincjami, a także w ich niewywłaszczalnych naturalnych prawach; (…)

Przeszło trzysta lat temu naród węgierski swym wolnym wyborem wezwał na tron królewski dynastię austriacką w oparciu o dwustronne zobowiązania.

I te trzy wieki były niczym innym jak trzema wiekami nieprzerwanych cierpień (…).

Na podstawie tego wszystkiego, powołując się na sprawiedliwość Boga Odwiecznego, wyrok cywilizowanego świata, a także prawa przyrodzone naszego narodu, opierając się na jego siłach, objawionych przezeń w czasie ciężkich cierpień, kierując się obowiązkiem każdej nacji utrzymywania swego na­rodu ogłaszamy i postanawiamy jak następuje:

Po pierwsze: Węgry z prawnie jednoczącym się z nimi Siedmiogrodem i należącymi do nich wszystkimi okręgami i prowincjami w całości ogłasza się wolnym, suwerennym i niepodległym państwem europejskim; ich jedność tery­torialną ogłasza się za nierozdzielną, a ich całość niedotykalną.

Po wtóre: Dynastia Habsburgów-Lotaryngów wskutek jej zdrady, przeniewierstwa wobec narodu węgierskiego, wskutek wystąpienia z bronią w ręku przeciw narodowi węgierskiemu, a także wskutek jej próby naruszenia zbro­jną przemocą całości kraju, oderwania od Węgier Siedmiogrodu, Chorwacji, Słowenii, Fiume [tzn. Rijeki i Istrii] i ich prowincji, pozbawienia kraju suwerennego życia państwowego, w rezultacie tego, że nie waha się wezwać do pomocy siły. zbrojne innego mocarstwa dla zniszczenia narodu, że rozerwała swymi rękoma „pragmatica sanctio” i związki istniejące między nią a Węgrami na zasadzie obustronnego porozumienia, ta przeniewiercza dynastia Habsburgów- Lotaryngów w imieniu narodu na wieki jest wywłaszczona [pozba­wiona] panowania nad Węgrami, jednoczącym się z nią Siedmiogrodem, z należącymi do nich okręgami i prowincjami; pozbawia się ją prawa posługiwa­nia się wszelkimi tytułami przynależnymi koronie węgierskiej, wypędza się z obszaru kraju i pozbawia się wszelkich praw obywatelskich (…).

Po trzecie: Naród węgierski wstępując na podstawie swych wolnych i nie­zbywalnych praw do rodziny państw europejskich raz na zawsze ogłasza, że jego niezachwianą wolą jest ustanowienie i podtrzymanie pokojowych i dobro­sąsiedzkich stosunków z tymi narodami, które wcześniej, razem z nim. [tj. narodem węgierskim] pozostawały pod wspólnym panowaniem, a także osiągnię­cie przyjacielskiego związku z wszystkimi innymi narodami.

Po czwarte: Przyszły ustrój polityczny kraju we wszelkich szczegółach będzie ustanowiony przez Zgromadzenie Narodowe w oparciu o powyższe pryn­cypia, a do tego czasu krajem zarządzał będzie Lajos [ludwik] Kossuth, jed­nogłośnie wybrany przez wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego rządcą [dyktatorem] kraju, razem z wyznaczonymi przez niego ministrami na zasadzie ich odpowiedzialności i obowiązku sprawozdawania.

(…)

Za: Wybrane teksty źródłowe do dziejów powszechnych 1789-1870, Toruń 1976, str. 102-103

A. Wyjaśnij powody detronizacji dynastii Habsburgów przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe.

B. Przedstaw sposób rządzenia państwem węgierskim po ogłoszeniu przez Zgromadzenie Narodowe niepodległości Węgier.

C. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw następstwa ogłoszenia cytowanego dokumentu.