Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Ustawa konstytucyjna opublikowana przez króla Karola Alberta 4 III 1848 r.

(…) Państwem    kieruje   monarchiczny   i   parlamentarny   rząd.

Władza ustawodawcza należy do króla i do dwóch izb: do Senatu i do Izby posłów.

Władza wykonawcza należy jedynie do króla. Jest on zwierz­chnikiem państwa; podlegają mu wszystkie siły zbrojne lądowe i morskie, ma on prawo wypowiadać wojnę, zawierać umowy o pokoju i o sojuszach, handlowe i inne, zawiadamiając o nich Izby.

Król zatwierdza i ogłasza prawa.

Król corocznie zwołuje obie Izby; może on zawiesić ich sesje lub rozwiązać Izbę posłów; lecz w tym wypadku jest obowiąza­ny zwołać nową w czteromiesięcznym terminie.

Prawo inicjatywy ustawodawczej należy do króla i do każ­dej z Izb (…)

Wszyscy poddani, niezależnie od stanu i godności, są równi wobec prawa. Wszyscy w równej mierze korzystają z praw cy­wilnych i politycznych i są uprawnieni do zajmowania stanowisk cywilnych i wojskowych, z wyjątkiem wypadków, zastraszonych przez prawo.

Senat składa się z nieograniczonej liczby członków, miano­wanych przez króla dożywotnio i nie młodszych niż 40 lat (…)

Książęta rodziny królewskiej z tytułu urodzenia są członka­mi Senatu. Przysługują im miejsca bezpośrednio za prezydentem. Są obecni na posiedzeniach Senatu, gdy osiągają 21-szy rok życia, i otrzymują prawo głosu po osiągnięciu 25 lat życia (...)

Izba wyborcza składa się z posłów, wybieranych przez kole­gia wyborcze zgodnie z prawem (…)

Posłowie są przedstawicielami całego narodu, a nie tylko prowincji, które ich wybrały. Wyborcy nie mogą im dawać żad­nych obowiązujących poleceń.

Posłowie są wybierani na lat pięć. Ich pełnomocnictwa ze wszystkimi przysługującymi im uprawnieniami tracą moc po upływie tego terminu.

Za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640-1870. Wybór tekstów źródłowych, cz. III, pod red. Bronisława Krauzego, Warszawa 1954, str.

 

A. Jakiego państwa dotyczył cytowany dokument?

B. Określ, jaki ustrój państwa ustanawiała cytowana konstytucja. Uzasadnij swoją odpowiedź, powołując się na treść źródła.

C. Przedstaw tryb powoływania obu izb parlamentu.