Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Narodziny państwa Franków

I. Frankowie

1. Osiedlenie się w Galii w IV w. i utworzenie licznych państewek

2. Uniezależnienie się Franków za panowania Odoakra

3. Zjednoczenie plemion frankijskich przez Chlodwiga I z dynastii Merowingów (ok. 466-511)

a. przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku katolickim – 496 r.

b. pokonanie Alemanów i Wizygotów – opanowanie całej Galii

c. ustanowienie prawa salickiego – spisane prawo zwyczajowe

4. Społeczeństwo monarchii Franków

a. ludność frankijska

b. ludność galorzymska

c. miejscowa ludność galorzymska przychylnie przyjęła rządy Franków jako gwarant bezpieczeństwa i stabilizacji

d. religia katolicka czynnikiem integrującym obie społeczności

e. współpraca dynastii merowińskiej z hierarchią kościelną – królowie merowińscy traktują Kościół jako integralną część państwa

f. dominujące wpływy arystokracji składającej się z możnowładztwa

II. Organizacja państwa Franków

1. Państwo patrymonialne

a. na czele państwa król – wybierany przez wiec spośród członków dynastii merowińskiej

b. państwo traktowane jako własność prywatna podlegająca podziałom spadkowym

c. wiec – zgromadzenie wszystkich wojowników,  później zgromadzenia arystokracji

d. dwór – najwyżsi rangą dostojnicy świeccy i kościelni

e. monarchia ambulans – monarchia objeżdżająca – król ze swoim dworem nieustannie podróżował

2. Podział administracyjny państwa na hrabstwa

hrabiowie pełnią funkcje dowódców wojskowych, sądowe oraz administracyjno-skarbowe

– hrabiowie byli powoływani i odwoływani przez królów

III. Kryzys monarchii Merowingów

1. Rozpad państwa Merowingów

a. podziały dynastyczne

b. krwawe wojny domowe

c. podział państwa na cztery dzielnice (VII w.):

– Austrazję

– Neustrię

– Akwitanię

– Burgundię

2. Utrata rzeczywistej władzy przez Merowingów – „królowie gnuśni” –  przejęcie kontroli nad państwem przez majordomów (najwyżsi urzędnicy dworscy)

IV. Początki rządów Karolingów

1. Wzrost znaczenia majordomów Austrazji

a. Arnulf z Metzu założycielem dynastii Karolingów (Arnulfingów)

b. przezwyciężenie rozbicia dzielnicowego

2. Rządy Karola Młota (686-741 r.)

a. zmiany w organizacji armii – wprowadzenie służby wojskowej w zamian za beneficja

b. odparcie najazdu muzułmańskiego – bitwa pod Poitiers – 732 r.

c. powstrzymał najazdy Sasów i przywrócił panowanie frankońskie nad Fryzami i Alemanami

3. Panowanie Pepina III Krótkiego

a. współrządy Karlomana i Pepina Krótkiego

b. detronizacja Childeryka III – ostatniego króla z dynastii Merowingów

c. objęcie tronu przez Piepina Krótkiego – początek panowania dynastii Karolingów – 751 r.

– poparcie Kościoła

elekcja na wiecu

– sakralny charakter ceremonii koronacyjnej – władca pomazańcem bożym

– instytucje kościelne stanowią integralną część państwa

V. Powstanie Państwa Kościelnego

1. Zwycięstwo Pepina Krótkiego nad zagrażającymi Rzymowi Longobardami (wojny w latach 755-756)

2. Przekazanie odzyskanych od Bizancjum ziem środkowej Italii papiestwu – Patrymonium św. Piotra – 756 r.

 

Opracowanie tematu: Państwo Franków i odbudowa cesarstwa na Zachodzie

Galeria ilustracji: Państwo Franków