Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

2. 2. Poleis greckie

I. Okres archaiczny w rozwoju Grecji (VIII – końca VI w. p.n.e.)

II. Narodziny polis:

1. polis jako wspólnota religijna i polityczna obywateli miasta-państwa

2. status obywateli:

a. obowiązkowa służba wojskowa

b. prawo do uczestniczenia w życiu publicznym:

- zasiadanie w zgromadzeniu ludowym

- piastowanie urzędów

3. Klasyfikacja ustrojów politycznych poleis:

a. monarchia – „rządy jednego”

b. arystokracja

c. oligarchia – „rządy niewielu” 

d. demokracja – „rządy ludu” (obywateli)

e. tyrania – samowolne rządy jednostki

4. Wojskowość grecka epoki archaicznej

a. znaczenie jazdy w okresie „wieków ciemnych” – dominacja arystokracji

b. reforma hoplicka

- hoplici IKONA– ciężkozbrojna piechota

- falanga – czworoboczny szyk bojowy ciężkiej piechoty

III. Wielka Kolonizacja – masowa migracja Greków w VIII-VI w. p.n.e.

1. Przyczyny:

a. przeludnienie macierzystej polis

b. poszukiwanie źródeł deficytowych surowców

2. Zasięg geograficzny – regiony wzmożonej kolonizacji:

a. Wielka Grecja

b. wybrzeża Morza Czarnego

c. związki między metropolią a jej koloniami

3. Kontakty z ludnością autochtoniczną – barbarzyńcy

4. Przemiany gospodarcze w okresie Wielkiej Kolonizacji – ewolucja systemu gospodarczego:

a. gospodarka naturalna

b. gospodarka wymienna

c. wprowadzenie w wymianie pieniądza monetarnego IKONA – VII w. p.n.e.

 

Rozwinięcie tematu: Ustroje polityczne państw greckich

Galeria ilustracji