Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

3. 2. Organizacje wyspecjalizowane ONZ

1. Organizacje wyspecjalizowane ONZ to niezależne organizacje, które są związane z ONZ specjalnymi umowami

2. Najważniejsze organizacje Wyspecjalizowane ONZ:

a. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) z siedzibą w Genewie

działalność na rzecz poprawy warunków pracy

umacnianie sprawiedliwości społecznej

b. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie

rozwój rolnictwa

rozwój wymiany produktów rolnych między państwami

poprawa warunków życia i wyżywienia na świecie

c. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) z siedzibą Genewie

podnoszenie poziomu służby zdrowia

walka z chorobami zakaźnymi i epidemiami

rozwój oświaty i szkolnictwa medycznego

d. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) z siedzibą w Paryżu

rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty, nauki i kultury

poszanowanie praw i wolności człowieka

e. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie

pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej 

zapewnienie współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich

f. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) z siedzibą w Waszyngtonie

stabilizacja finansowa państw członkowskich

wspieranie stabilizacji walut

g. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) z siedzibą w Waszyngtonie

pierwotnie celem było udzielanie długookresowych pożyczek państwom członkowskim na ich odbudowę ze zniszczeń po II wojnie światowej i na rozwój gospodarczy

aktualnie – wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich

h. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) z siedzibą w Wiedniu

promowanie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii atomowej

pomoc państwom członkowskim w budowaniu potencjału energii jądrowej

i. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) z siedzibą w Wiedniu

wspieranie i koordynacja w skali światowej rozwoju przemysłowego

poszukiwanie kontrahentów świadczących usługi doradcze w zakresie np. ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu

j. Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) z siedzibą w Nowym Jorku

działa na rzecz poprawy warunków życia dzieci poprzez m.in. zapewnienie im elementarnego wykształcenia, zwłaszcza w krajach rozwijających się

zajmuje się opieką lekarską i pomocą w sytuacjach kryzysowych

k. Światowa Organizacja Handlu (WTO) z siedzibą w Genewie

liberalizacja handlu oraz zapewnienie wszystkim podmiotom rónych szans w wymianie handlowej

zajmuje się opieką lekarską i pomocą w sytuacjach kryzysowych

określa spójne i przejrzyste zasady handlu międzynarodowego