Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. 2. Instytucje Unii Europejskie

1. Zasady działania instytucji Unii Europejskiej

a. zasada równowagi instytucjonalnej

b. zasada ram instytucjonalnych

c. zasada lojalnej współpracy

2. Parlament Europejski

a. członkowie są wybierani w wyborach powszechnych, tajnych i proporcjonalnych na pięcioletnią kadencję (brek wspólonej ordynacji wyborczej)

– europosłowie posiadają mandaty wolne

– europosłowie posiadają immunitet

– liczba europosłów z każdego państwa zależy od liczby jego ludności (Polska posiada 51 mandatów)

– europosłowie są reprezentantami społeczeństw a nie państw – zasiadają w grupach według przynależności partyjnej

b. główną siedzibą parlamentu Europejskiego jest Strasburg, ale niektóre agendy pracują w Brukseli i Luksemburgu

c. funkcje Parlamentu Europejskiego

legislacyjna – uczestniczy w tworzeniu prawa europejskiego (wspólnie z Radą UE i Komisją Europejską)

kontrolna  sprawuje kontrolę nad działalnością pozostałych organów UE

budżetowauczestniczy w uchwalaniu budżetu UE (wspólnie z Radą UE)

kreacyjna:

powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej – ombudsmana

uczestniczy w powoływaniu Komisji Europejskiej

konsultuje wybór członków Trybunału Obrachunkowego i zarządu Europejskiego Banku Centralnego

3. Rada Unii Europejskiej

a. w skład Rady Unii Europejskiej wchodzą odpowiedni dla omawianej problematyki ministrowie państw członkowskich oraz Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

10 składów, w tym Rada do Spraw Ogólnych

Komitet Stałych Przedstawicieli COREPER

konkretne zadania są realizowane w grupach roboczych

b. zadania:

– stoi na straży interesów państw członkowskich i reprezentuje ich rządy – spełnia wiele funkcji typowych dla rządu

– jest głównym organem prawodawczym Unii Europejskiej

– koordynuje politykę gospodarczą państw Unii Europejskiej

– kreuje i realizuje politykę zagraniczną Unii Europejskiej

– uczestniczy (wraz z Parlamentem Europejskim) w uchwalaniu budżetu

– mianuje członków innych organów Unii Europejskiej (funkjca kreacyjna), m.in.:

uczestniczy w wyborze Komisji Europejskiej

wspólnie z Parlamentem powołuje sądy wyspecjalizowane przy Trybunale Sprawiedliwości

agendy i urzędy Unii Europejskiej

– koordynuje współpracę między policją i sądownictwem krajów członkowskich

c. tryb podejmowania decyzji

– Rada UE najczęściej podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów

– stosuje się tak zwane głosy ważone, których liczba przysługująca każdemu z państw członkowskich uzależniona jest od liczby jego mieszkańców

4. Rada Europejska

a. skład:

  głowy państw lub szefowie rządów państw członkowskich

  dodatkowo w posiedzeniach mogą uczestniczyć

ministrowie spraw zagranicznych i członkowie Komisji Europejskiej

przewodniczący Komisji Europejskiej (wybierany na dwuipółletnią kadencję z możliwością jednej reelekcji)

Wysoki Przedstawiciel UE do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

b. kompetencje:

– określa cele strategiczne polityki Unii Europejskiej

– wyznacza kierunki rozwoju Unii Europejskiej

wybiera kandydata na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

– podejmuje decyzje dotyczące przyjęcia nowych członków i stowarzyszenia

– decyduje o zmianach systemu politycznego Unii Europejskiej

c. zadania Wysokiego Przedstawiciela do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa:

– reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz

– kształtuje i prowadzeni politykę zagraniczną

– prowadzi dialogu z krajami spoza Unii Europejskiej

– prezentuje stanowiska UE w organizacjach międzynarodowych

 

5. Komisja Europejska

a. jest kluczowym organem zarządzająco-wykonawczym Unii Europejskiej

– w skład Komisji wchodzi 27 komisarzy (po jednym z każdego kraju członkowskiego) oraz Wysoki Przedstawiciel do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

– kadencja komisarzy trwa 5 lat

b. siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w Brukseli

c. kompetencje Komisji Europejskiej

– jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której przysługuje inicjatywa ustawodawcza (opracowuje projekty aktów prawnych i przedkłada je Radzie UE i Parlamentowi)

– odpowiada za bieżącą politykę UE

– egzekwowanie prawa europejskiego

– reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej

 

6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

a.  jest najwyższym organem sądowniczym Unii Europejskiej

b. składa się z 27 sędziów powoływanych na 6-letnią kadencję (po jednym z każdego państwa członkowskiego) oraz 8 rzeczników generalnych

c. kompetencje

– rozstrzyganie sporów między państwami członkowskimi oraz między organami Unii Europejskiej

  badanie zgodności aktów prawnych wydawanych przez organy UE z traktatami

– pełni funkcję sądu administracyjnego oraz sądu rozjemczego i cywilnego

– bada zgodność umów międzynarodowych zawartych przez UE z innymi organizacjami i państwami oraz z postanowieniami traktatów

– dokonuje oficjalnej wykładni prawa unijnego

 

7. Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej

a. skład – 27 członków powoływanych na 6-letnią kadencję przez Radę Unii Europejskiej

b. kompetencje:

– kontrola wszystkich wpływów i wydatków  instytucji unijnych

– badanie prawidłowości przychodów i rozchodów budżetu wspólnotowego

8. Europejski Bank Centralny

a. jest instytucją finansową Unii Europejskiej

b. organa:

– Zarząd

– Rada zarządzająca

– Rada ogólna

c. posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia polityki monetarnej w strefie euro

d. Europejski Bank Centralny wspólnie z krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich tworzą Europejski System Banków Centralnych