Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. 3. Prawo Unii Europejskiej

I. Zasady prawa Unii Europejskiej

1. Zasada solidarności

2. Zasada subsydiarności (pomocniczości)

3. Zasada proporcjonalności

II. Prawo Unii Europejskiej

1. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego (1 XII 2009 r.) Unia Europejska uzyskała osobowość prawną, w związku z czym:

a. może zawierać umowy międzynarodowe

b . posiada prawo legacji (ustanawiania swoich przedstawicieli dyplomatycznych)

c. ponosi odpowiedzialność:

kontraktową (wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania)

deliktową (wynikającą z popełnienia czynu zabronionego)

2. Zasady stosowania prawa w Unii Europejskiej

a. zasada supremacji (pierwszeństwa) prawa unijnego

b. zasada skutku bezpośredniego (Unia Europejska może przyznawać uprawnienia i nakładać zobowiązania bezpośrednio na państwa i obywateli)

3. Źródła prawa Unii Europejskiej

a. prawo pierwotne pisane (prawo traktatowe)

– traktaty założycielskie

– aneksy i protokoły uzupełniające

– traktaty modyfikujące

– traktaty akcesyjne

b. prawo pierwotne niepisane

– ogólne zasady prawa

– prawo zwyczajowe (wynikające z wieloletniej praktyki)

– prawo sędziowskie (orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)

c. prawo wtórne – akty prawne tworzone przez instytucje Unii Europejskiej na podstawie upoważnienia zawartego w prawie traktatowym

III. Akty prawa wtórnego Unii Europejskiej

1. Rozporządzenie

a. są wydawane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską

b. charakterystyka

– są najważniejszymi aktami prawnymi w UE o charakterze ogólnym i normatywnym – są porównywalne z normami o randze ustawy w prawach krajowych

– mają charakter wspólnotowy – wprowadzają to samo prawo w całej Unii Europejskiej

– są aktami wiążącymi – obowiązują w każdym państwie członkowskim, jednak nie wymagają implementacji do norm wewnętrznych

2. Dyrektywy

a. są wydawane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską

b. charakterystyka

– mogą być skierowane do wszystkich lub wybranych państw członkowskich

– określają cel i termin realizacji, ale wybór metody i formy pozostawiają do wyboru państw członkowskich

– wymagają wydania aktu prawa krajowego – transpozycji

3. Decyzje

a. są wydawane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską

b. charakterystyka

– są aktami prawnymi o charakterze konkretnym i indywidualnym

– są kierowane do państw członkowskich  lub osób prawnych działających  w krajach członkowskich

– są wiążące dla adresata i obowiązują automatycznie

– ich przedmiotem jest najczęściej zastosowanie norm traktatów  w konkretnych sytuacjach

4. Zalecenia i opinie

a. wydawane przez Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Parlament Europejski i Komitet Ekonomiczno-Społeczny

b. charakterystyka

– są aktami niewiążącymi

– ich celem jest przekonywanie lub pomoc w interpretacji prawa unijnego

III. Mechanizmy decyzyjne w Unii Europejskiej

1. Decyzje Rady Europejskiej

a. mają charakter polityczny

b. podejmowane są w drodze konsensusu

2. Tworzenie prawa Unii Europejskiej należy do Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej

3. Procedury prawodawcze

a. zwykła procedura prawodawcza

inicjatywa ustawodawcza należy do Komisji Europejskiej

decyzja podejmowania jest wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

b. procedura specjalna

inicjatywa ustawodawcza należy do Komisji Europejskiej

akt ustawodawczy jest przyjmowany przez Parlament Europejski z udziałem Rady Unii Europejskiej

akt ustawodawczy jest przyjmowany przez Radę Unii Europejskie z udziałem Parlamentu Europejskiego

c. formy głosowań w Radzie Unii Europejskiej

większość zwykła (za głosuje 14 państw)

– większość kwalifikowana (za głosuje 55% państw reprezentujących co najmniej 65% ludności)

– zasada podwójnej większości (przeciw jest czterech członków Rady reprezentujących ponad 35% ludności)

– zasada jednomyślności