Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. 4. Gospodarka Unii Europejskiej

1. Etapy kształtowania unii gospodarczej i walutowej – zostały przyjęte w 1989 r. (tzw. plan Delorsa)

a. etap pierwszy (rozpoczęty w 1990 r.)

– wdrożenie swobodnego przepływu kapitału

– zwiększenie funduszy strukturalnych

b. etap drugi (rozpoczęty w 1994 r.)

– utworzono Europejski Instytut Walutowy

– wzmocniono koordynację polityki pieniężnej krajów UE

c. etap trzeci (rozpoczęty w 1999 r.) 

– całkowita i nieodwołalna wymienialność walut

– polityka pieniężna jest prowadzona przez Europejski System Banków Centralnych

– wprowadzenie euro (państwa, które przystąpiły do unii walutowej tworzą Eurosystem)

d. warunkiem przystąpienia do unii walutowej jest spełnienie kryteriów konwergacji (zbieżności)

– niezależność krajowego banku centralnego

– utrzymanie na niskim poziomie deficytu budżetowego i długu publicznego

– stabilność cen

– stabilność stóp procentowych

– stabilność kursów wymiany walutowej

2. Budżet Unii Europejskiej

a. Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej

– są to ramy finansowe Unii Europejskich przyjmowane na okres 7 lat

– jest opracowywana przez Komisję Europejską i negocjowana z Parlamentem Europejskim

– na podstawie Perspektywy Finansowej opracowywane są roczne budżety UE

b. budżet Unii Europejskiej

– środki pochodzą z zasobów własnych Unii Europejskiej

– wstępny projekt budżetu sporządzany jest przez Komisję Europejską, które przedkłada go Radzie Unii Europejskiej

– Rada Unii Europejskiej

ma prawo zgłaszania poprawek

uchwala budżet większością kwalifikowaną i przedkłada go Parlamentowi Europejskiemu

– Parlament Europejski

ma prawo zgłosić poprawki (w takim przypadku są uzgadniane z Radą Unii Europejskiej)

decyzje w sprawie budżetu w Parlamencie Europejskim są uchwalane większością głosów

c. kluczowe zasady gospodarki budżetowej Unii Europejskiej

– zasada jednolitości formalnej (wszystkie dochody i wydatki muszą być ujęte w jednym dokumencie)

zasada jednoroczności

– zasada równowagi budżetowej (przewidywane roczne wydatki na pokrycie płatności muszą być równe przewidywanym rocznym dochodom)

– zasada specyfikacji (dochody muszą być przedstawione według ich pochodzenia, a wydatki – według przeznaczenia)

d. zarządzeniem pieniędzmi zajmuje się Komisja Europejska

e. kontrolę nad realizacją budżetu sprawuje Europejski Trybunał Obrachunkowy

f. bilans państw członkowskich

płatnicy netto – zamożne państwa, które więcej wpłacają do budżetu, niż z niego otrzymują

beneficjenci brutto – biedniejsze państwa, które z budżetu otrzymują więcej, niż do niego wpłacają

3. Zasady wspólnego rynku

a. swoboda przepływu kapitału

b. swoboda przepływu towarów

c. swoboda przepływu osób

d. swoboda przepływu usług