Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. 5. Polityka spójności Unii Europejskiej

1. Polityki spójności Unii Europejskiej

a. skala wsparcia finansowego dla poszczególnych państw członkowskich zależy od stopnia ich rozwoju społeczno-gospodarczego

b. w celu zharmonizowana regionalnych danych statystycznych Unia Europejska ustanowiła wspólną klasyfikację jednostek terytorialnych – NUTS

– NUTS 1 –  makroregiony (grupujące województwa)

– NUTS 2 – regiony (województwa lub ich części)

– NUTS 3 – podregiony (grupujące powiaty)

c. celem nadrzędnym polityki spójności jest redukcja dysproporcji w zakresie rozwoju różnych regionów

d. formy finansowania polityki spójności w okresie 2021-2027

– w ramach wieloletnich ram finansowych

– w ramach działań na rzecz odbudowy – Next Generation EU (środki przekazywane po zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy – KPO)

2. Polityka konkurencji

a. głównym celem polityki konkurencji jest zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez likwidację karteli i monopoli

– dla przedsiębiorców oznacza to równe traktowanie wszystkich przedsiębiorców we wszystkich państwach członkowskich

– dla konsumentów – wynikającą z konkurencyjności wyższą jakość towarów i usług za ich niższą cenę

b. podstawowe zapisy regulujące politykę konkurencji zostały zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

c. przykładowe zasady polityki konkurencyjności

– zakaz zawierania porozumień pomiędzy przedsiębiorcami, ograniczającymi konkurencję na rynku

– zakaz nadużywania pozycji przez przedsiębiorstwa, które faktycznie są monopolistami

– zakaz udzielania przez państwo pomocy finansowej przedsiębiorstwem, jeśli zaburzałoby to zasady uczciwej konkurencji

d. koordynacją działań organów zajmujących się egzekwowaniem prawa konkurencji na szczeblu unijnym zajmuje się Europejska Sieć Konkurencji

3. Polityka ochrony konsumentów

a. celem polityki ochrony konsumentów jest ich prawna ochrona przed ewentualnym nadużyciami ze strony sprzedawców

b. środkiem realizacje polityki ochrony konsumentów jest Europejska Grupa Konstytucyjna ds. Konsumentów

c. Europejskie Centra Konsumenckie:

– zajmują się dostarczaniem porad i informacji na temat zakupów transgranicznych

– rozpatrują skargi konsumentów

d. sieć FIN-NET – zajmuje się reklamacjami dotyczącymi transgranicznych usług finansowych

 

4. Działalność Unii Europejskiej w dziedzinie kultury

a. w dziedzinie kultury Unia Europejska:

– podejmuje działania na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy

– wspiera sektor sztuki i sektor kreatywny

b. przykładowe inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie kultury:

– Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

– program Kreatywna Europa

 

5. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji

a. polega na wspieraniu wysokiej jakości kształcenia

b. program Erasmus+

 

6. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska

a. Unia Europejska należy do największych na świecie gospodarek zaangażowanych w przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych

b. koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu

c. system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS)