Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. 6. Obywatelstwo Unii Europejskiej

 

1. Status obywatela Unii Europejskiej

a. obywatelem Unii Europejskiej jest każdy obywatel państwa członkowskiego

b. obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia, a nie zastępuje obywatelstwa krajowego

c. prawa obywatela Unii Europejskiej

– prawo swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium każdego państwa członkowskiego

– prawo czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach na przeprowadzanych w państwie, w którym aktualnie zamieszkują:

do Parlamentu Europejskiego

w wyborach lokalnych

– korzystania z ochrony dyplomatycznej każdego państwa członkowskiego na terytorium państwa trzeciego

– korzystania z jednego z języków Traktatów w kontaktach z instytucjami unijnymi

– przynależności do ponadnarodowych partii politycznych

d. na straży praw obywateli Unii Europejskiej stoi Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ombudsman)

e. obowiązkiem obywateli Unii Europejskiej jest przestrzeganie prawa unijnego

 

2. Zasady korzystania z funduszy unijnych

a. fundusze Unii Europejskiej

– Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – głównym celem jest walka z bezrobociem

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – celem funduszu jest redukcja różnic w poziomie rozwoju regionów Unii Europejskiej

– Fundusz Spójności (FS) – celem funduszu jest redukcja różnic gospodarczych i społecznych między krajami członkowskimi

– Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – fundusz wspiera procesy przekształceń obszarów wiejskich

– Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich

– Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – fundusz wspiera działania na rzecz osiągania neutralności klimatycznej państwom mającym trudności z jej realizacją

– Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – udziela wsparcia w przypadku klęsk żywiołowych

– Instrument Pomocy Przedakcesyjnej – wspiera kraje kandydujące

b. kryteria ocen projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich

– zrównoważony rozwój

– równość szans

– polityka społeczeństwa informacyjnego

c. zasady działania Funduszy Europejskich:

– zasada partnerstwa – na każdym etapie realizacji projektu konieczne jest uczestnictwo wszystkich partnerów

– zasada dodatkowości fundusze europejskie powinny tylko uzupełniać środki finansowe pochodzące z państw członkowskich

– zasada subsydiarności władz wyższego szczebla podejmują działania tylko wówczas, gdy cele nie mogą być zrealizowane samodzielnie przez władze niższego szczebla

– zasada decentralizacji polega na umacnianiu roli samorządów

– zasada koncentracji polega na przyznaniu priorytetu tym działaniom, których cele są zbieżne z celami Unii Europejskiej

– zasada programowania pomoc jest przeznaczana na rozwiązania trwałe

3. Zasady przekraczania granic w Unii Europejskiej

a. wprowadzenie strefy Schengen (na mocy układu podpisanego w 1985 r.) 

– likwidacja kontroli granicznej

– otrzymanie wizy do jednego z państw strefy Schengen upoważnia do podróżowania po wszystkich państwach należących do strefy

b. wprowadzenie wspólnej polityki wizowej przez wszystkie państwa UE

c. osoby podróżujące po Unii Europejskiej mają obowiązek posiadania przy sobie dowodu tożsamości

 

4. Nauka i praca w Unii Europejskiej

a. państwa członkowskie zachowały pełną samodzielność organizowania swojego systemu kształcenia

b. popularyzacja systemu bolońskiego

c. program Erasmus+

d. zasady podejmowania pracy w Unii Europejskiej

– wszyscy obywatele Unii mają prawo podjąć pracę w każdym innym kraju członkowskim

– podjęcie pracy ułatwia EURES – europejski portal mobilności

– Europass – ujednolicony zestaw dokumentów prezentujących umiejętności zawodowe i kompetencje