Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. 7. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

 

1. Koncepcje integracji europejskiej w wymiarze politycznym

a. koncepcja konfederacyjna – „Europa ojczyzn”

– miała się ograniczać do współpracy niezależnych państw

– czołowym zwolennikiem był Charles de Gaulle

b. koncepcja federacyjna („Stany Zjednoczone Europy”)

– związek państw miał się stopniowo przekształcać w federację

– państwa członkowskie miały stopniowo zrzekać się swojej suwerenności na rzecz instytucji ponadnarodowych

– czołowymi zwolennikami byli: Winston Churchill, Konrad Adenauer, Paul Henri Spaak

c. koncepcja konstytucyjna

– akcentowała rolę konstytucji, która miała rozdzielać kompetencję pomiędzy władze krajowe, a instytucje ponadnarodowe

– w 2001 r. powołano Konwent Unii Europejskiej pod przewodnictwem Valéry’ego Giscarda d’Estaing, który opracował projekt konstytucji

– po odrzuceniu projektu w referendum krajowym Holandii i Francji proces ratyfikacji został zawieszony

d. koncepcja funkcjonalistyczna

– integracja powinna mieć charakter ewolucyjny i powinien przebiegać w sposób naturalny

– zwolennikami byli: Jean Monnet i Robert Schuman

 

2. Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej

a. obecnie państwami oczekującymi na członkostwo są:

Albania

Republika Macedonii Północnej

Czarnogóra

Serbia

Turcja (szanse zmalały po dojściu do władzy Recepa Tayyipa Erdoğana)

Ukraina – na przyśpieszenie wpłynęła napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

b. Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS)

– oficjalna polityka Unii Europejskiej wobec krajów z nią sąsiadujących

– w 2004 r. Komisja Europejska przyjęła konkretne warunki na jakich UE współpracuje z krajami sąsiadującymi

c. Partnerstwo Wschodnie

– program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

– Partnerstwo Wschodnie obejmuje: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę

d. Unia dla Śródziemnomorza

– program mający na celu stworzenie obszaru pokoju, stabilności i bezpieczeństwa

– do programu przystąpiło 27 państw Unii Europejskiej oraz 15 państw śródziemnomorskich

 

3. Pogłębianie procesów integracyjnych

a. w 2017 r. z Unii Europejskiej wystąpiła Wielka Brytania

b. czynnikami osłabiającymi tendencje integracyjne są:

– kryzys ekonomiczny

– zbyt niska konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej

– eurosceptycyzm części społeczeństw

c. strategia lizbońska

– została przyjęta w 2000 r. na szczycie Rady Europejskiej

– jest to dziesięcioletni program reform

d. strategia Europa 2020, która zakłada:

– wzrost inteligentny

– wzrost zrównoważony

– wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu

e. strategia rozwoju Zrównoważona Europa 2030