Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

5. 1. Polska racja stanu

1. Racja stanu

a. racja stanu (interes narodowy) – uznanie interesu i dobra państwa/narodu za wartość nadrzędną, której muszą się podporządkować partykularne interesy grupowe

b. składniki racji stanu:

– niepodległość i suwerenność państwa

– integralność terytorialna

– tożsamość państwowa

– ład wewnętrznego

– bezpieczeństwo zewnętrzne

c. wyraziciele interesu narodowego:

– społeczeństwo

– Sejm

– Prezydent RP

– Rada Ministrów RP

– polska dyplomacja

– służby specjalne

2. Polityka zagraniczna Polski jest realizowana przez służbę dyplomatyczną, czyli:

a. dyplomatów i urzędników pracujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

b. dyplomatów i urzędników pracujących w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą:

ambasadach

konsulatach

3. Udział naczelnych organów państwa w kształtowaniu polityki zagranicznej

a. Prezydent RP

– jest najwyższym reprezentantem państwa

– ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe

– mianuje i odwołuje przedstawicieli Polski

– przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli dyplomatycznych innych państw

b. Rada Ministrów

– wyznacza strategię polityki zagranicznej państwa

– zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji

– zatwierdza i wypowiada umowy rządowe

c. Minister Spraw Zagranicznych – odpowiada za całokształt polityki zagranicznej państwa

d. Sejm RP

– kontroluje władzę wykonawczą w zakresie realizacji polityki zagranicznej (przyjmuje sprawozdania)

– decyduje o stanie wojny i pokoju

– wyraża zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej o dużej doniosłości

3. Zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne

a. przedstawicielem państwa pierwszej klasy jest ambasador (szef misji dyplomatycznej)

– jest pełnomocnym przedstawicielem państwa

– ambasadora mianuje i odwołuje Prezydent RP na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów

– miejscem urzędowania ambasadora jest ambasada

b. urząd konsularny – urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym,

– funkcjonuje na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r.

– zależności od klasy kierownika wyróżnia się urzędy:

konsulat generalny (konsul generalny pobiera wynagrodzenie i zwykle jest obywatelem państwa wysyłającego)

konsulat honorowy (konsul honorowy nie pobiera wynagrodzenia i zwykle jest obywatelem państwa przyjmującego)

wicekonsulat

agencja konsularna.

c. akredytacja – formalne pełnomocnictwo państwa przyjmującego

4. Ewolucja polskiej racji stanu po 1989 r.

a. w pierwszych latach III Rzeczypospolitej polska polityka zagraniczna była skupiona na wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego

b. zasadniczym celem bieżącej polityki zagranicznej jest

– umocnienie pozycji Polski w organizacjach międzynarodowych

– poprawę bezpieczeństwa Polski