Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

1. 01. Zasady i podmioty prawa międzynarodowego

I. Prawo międzynarodowe

1. Źródła międzynarodowego prawa publicznego

a. zwyczaje i umowy międzynarodowe

b. ogólne zasady prawa

c. uchwały organów organizacji międzynarodowych oraz akty jednostronne państw

d. orzecznictwo sądów międzynarodowych, np.:

Międzynarodoweego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (MTS) – jurysdykcja ma charakter dobrowolny

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

2. Zasady prawa międzynarodowego:

a. główne dokukmenty określające zasady prawa międzynarodowegl:

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r.

Deklaracja zasad prawa międzynarodowego

b. głóne zasady prawa międzynarodowego

zasada Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać)

zasada działania w dobrej wierze

zasada suwerennej równości państw

zasada wzajemności

zasada nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw

zasada powstrzymywania się od użycia siły lub groźby jej użycia

rgulowanie sporów międzynarodowych środkami pokojowymi

zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów

obowiązek współdziałania państw w różnych dziedzinach bez względu na róznice polityczne, gospodarcze i społeczne

c. formy reakcji państw na łamanie prawa międzynarodowego

wystosowanie protestu dyplomatycznego

podjęcie działań odwetowych – np. wydalenie ambasadora

groźba lub wdorżenie bojkotu gospodarczego

nałożenie embarga

użycie siły zbrojnej w celu samoobrony

retorsje

II. Podmioty stosunków międzynarodowych

1. stosunki międzynarodowe to wzajemne relacje zachodzące między państwami i innymi podmiotami działającymi na arenie międzynarodowej.

2. Podmiotowość prawa międzynarodowego polega na:

a. zdolności prawnomiędzynarodowej – zdolność posiadania praw i obowiązków

b. zdolności do czynności prawnomiędzynarodowych – zdolność do nabywania praw i obowiązków w wyniku własnej aktywności

2. Podstawowe podmioty stosunków międzynarodowych

A. Uczestnicy stosunków międzynarodowych będące podmiotami prawa międzynarodowego

a. państwa

– warunkiem uzyskania statusu podmiotu stosunków międzynarodowych jest ich uznanie

– są podmiotami pierwotnymi, suwerennymi i korzystają z pełni kompetencji prawnomiędzynarodowych

b. narody

– stają się uczestnikami w momencie rozpoczęcia procesów państwotwórczych i przestają po ich zakończeniu

– warunkiem uzyskania statusu podmiotu stosunków międzynarodowych jest powołanie instytucji je reprezentujących

c. powstańcy i strony walczące – warunki uzyskania statusu podmiotu stosunków międzynarodowych to:

– kontrolowanie określonego terytorium

– powołanie instytucji ich reprezentujące

– przestrzeganie prawa wojennego

d. międzynarodowe organizacje rządowe

– struktury powoływane przez minimum trzy państwa na mocy umów międzynarodowych


B. Uczestnicy stosunków międzynarodowych niebędący podmiotami prawa międzynarodowego

a. organizacje transnarodowe

b. międzynarodowe organizacje pozarządowe

c. korporacje międzynarodowe

d. ruchy międzynarodowe

C. społeczność międzynarodowa – ogół suwerennych państw utrzymujących ze sobą równoprawne stosunki regulowane przez prawo międzynarodowe

D. ład międzynarodowy – określony układ sił politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych między poszczególnymi podmiotami stosunków międzynarodowych