Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

1. 6. Procesy globalizacyjne

1. Globalizacja ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się społeczeństwa światowego

2. Podstawowe wymiary globalizacji

a. wymiar gospodarczy – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej

– regionalizacja gospodarcza

dominacja neoliberalnych freguł gospodarczych:

prywatna własność środków produkcji

swobodny przepływ kapitałów

deregulacja

samoograniczenie się państwa w sferze gospodarczej

stopniowa utrata kontroli państwa nad przepływem osób, dóbr i kapitału

najważniejszym czynnikiem glogalizacji są korporacje transnarodowe

b. wymiar polityczny

– rozwój prawa międzynarodowego

– wzrost znaczenia organizacji międzynarodowych

– ograniczenie roli państw narodowych

c. wymiar komunikacyjny

– upowszechnienie telefonii komórkowej

– upowszechnienie internetu

– ułatwienia w przemieszczaniu się

d. wymiar kulturowy

– zacieranie się różnic kulturowych

– kształtowanie się globalnej tożsamości

– dominacja modelu społeczeństwa konsumpcyjnego – tzw. magdonaldyzacja

– kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego

– kształtowanie się społeczeństwa wielokulturowego

3. Krytyka globalizacji

a. ruch alterglobalistyczny

b. ruch antyglobalistyczny