Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. 1. Geneza integracji europejskiej

I. Idee zjednoczenia w historii Europy.

1. Dla późniejszych inicjatyw integracji europejskiej wzorem było Imperium Romanum

2. Przykłady pokojowych i dobrowolnych procesów integracyjnych

a. unia polsko-litewska (unia lubelska zawarta w 1569 r.)

b. unia kalmarska (zawarta w 1397 r. przez Danię, Szwecję i Norwegię)

3. Przykłady integracji związanej z podbojem

a. imperium rzymskie

b. państwo Karola Wielkiego

c. imperium Napoleona Bonapartego

4. Czynniki sprzyjające integracji

a. kultura antyczna

b. chrześcijaństwo

– unifikacja religijna

– poczucie wspólnoty

– unifikacja kulturowa (rozpowszechnienie łaciny jako języka międzynarodowego)

c. ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji był postęp techniczny (sieć dróg, później sieć linii kolejowych)

 

II. Dwubiegunowa integracja po II wojnie światowej

1. Plan Marshalla – program odbudowy Europy

a. pomoc Stanów Zjednoczonych dla zniszczonych państw europejskich

– udzielanie kredytów

– dostarczanie surowców

– pomoc żywnościowa

b. do programu nie przystąpiły ZSRS i kraje pozostające w strefie jego wpływów – między innymi Polska i Czechosłowacja

c. w celu realizacji Planu Marshalla została utworzona Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej

2. Utworzenie przez państwa komunistyczne Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – 1949 r.

 

III. Integracja państw Europy Zachodniej

1. Ogłoszenie planu Schumana

a. autorem planu był Jean Monnet

b. plan koordynacji całego przemysłu ciężkiego Francji i Niemiec oraz innych państw chętnych

2. Podpisanie traktatu paryskiego o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – 18 IV 1951 r. (wszedł w życie 24 VII 1952 r.)

a. sygnatariusze:

– Francja

– Republika Federalna Niemiec (RFN)

– Włochy

– Belgia

– Holandia

– Luksemburg

b. organa EWWiS:

– dziewięcioosobowa Wysoka Rada

– Rada Ministrów EWWiS – tworzyli ją przedstawiciele rządów krajów należących do EWWiS

– Zgromadzenie EWWiS – składający się z 78 deputowanych zalążek parlamentu

– Trybunał Sprawiedliwości

c. raport Paula Henriego Spaaka – zawierał pozytywną ocenę rezultatów działania EWWiS

3. Traktaty rzymskie 25 marca 1957 r. (weszły w życie 1 stycznia 1958 r.)

a. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)

tworzenie wspólnego rynku (swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału)

tworzeni unii celnej

Wspólna Polityka Rolna

b. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)

c. traktat o fuzji – powołanie wspólnych organów dla wszystkich trzech wspólnot:

– Rada

– Komisja

4. Pogłębianie integracji

a. pierwsze powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego – 1979 r.

b. utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego (1979 r.)

– wprowadzenie jednostki walutowej ecu (1979 r.)

– wprowadzenie nowej jednostki walutowej – euro (1999 r.)

5. Zawarcie Porozumienia w Schengen1985 r.  – układ o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach

6. Podpisanie Jednolitego aktu europejskiego – 1986 r.

a. zawierał plany utworzenia wspólnego rynku wewnętrznego (swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału)

b. rozszerzał proces integracji europejskiej o politykę regionalną, ochronę środowiska i badania naukowe

c. reformował funkcjonowanie organów wspólnot

7. Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) – 7 lutego 1992 r.

a. utworzenie Unii Europejskiej

b. plany budowy:

– unii gospodarczej

– unii monetarnej

– unii politycznej

c. struktura Unii Europejskiej miała się opierać na trzech filarach:

– pierwszy filar – wspólna polityka gospodarcza (w ramach Wspólnoty Europejskiej, EWWiS i Euratomu)

– drugi filar – wspólna polityka zagraniczna

– trzeci filar – współpraca w dziedzinie  sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

d. wprowadzenie obywatelstwa Unii Europejskiej

7. Traktat nicejski – 2001 r.

a. ustanawiał odpowiednią liczbę miejsc unijnych instytucjach

b. określał siłę głosów poszczególnych państw w Radzie Unii Europejskiej

8. Poszerzanie integracji europejskiej

a. w 1973 r. do wspólnot przystąpiły: Dania, Irlandia i Wielka Brytania

b. w 1981 r. Grecja

c. w 1986 r. Hiszpania i Portugalia

d. w 1995 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Austria, Szwecja i Finlandia

e. w 2004 r. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry

f. w 2007 r. Bułgaria i Rumunia

g. w 2013 r. Chorwacja

9. Ojcowie integracji europejskiej

Konrad Adenauer (RFN)

Robert Schuman (Francja)

Alcide Gasperi (Włochy)

Jean Monnet (Francja)