Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Ustawa w sprawie ziem północno-zachodnich (1787)

Decyzja w sprawie zarządzania terytorium Stanów Zjednoczonych, leżącym ma północny zachód od rzeki Ohio.

Uchwała Stanów Zjednoczonych, obradujących w Kongresie:

Wymienione wyżej terytoria należy traktować dla tymczasowego nimi zarządzenia jako jeden okręg; ma on być jednak w przyszłości podzielony na dwa okręgi, jeśli zdaniem Kongresu będą tego wymagały okoliczności.

Na mocy tej samej władzy nakazuje się mianowanie przez Kongres gubernatora, którego okres urzędowania ma trwać trzy lata, jeśli go Kon­gres wcześniej nie odwoła (...) Należy również mianować trybunał, składa­jący się z trzech sędziów (...)

W chwili, gdy w Okręgu tym zamieszka pięć tysięcy dorosłych mężczyzn i gdy udowodnią to gubernatorowi, to uzyskają oni prawo wyboru w oznaczonym czasie i miejscu przedstawicieli swoich hrabstw czy miast, aby ich reprezentowali w Walnym Zgromadzeniu (...) Walne Zgromadzenie będzie się składało z gubernatora, Rady Ustawodawczej i Izby Przedsta­wicieli.

Dla rozszerzenia podstawowych zasad wolności obywatelskich i religij­nych, które stanowią podstawę naszych republik, nadaje się tyra ziemiom och prawa i konstytucje: aby utrwalić i upewnić zasady podstawowe wszystkich praw, konstytucji i rządów, które na zawsze mają powstać na tych terytoriach; aby stworzyć warunki dla powstania Stanów i trwałych rządów, dla dopuszczenia ich do udziału w radach Federacji na równej stopie i ze stanami założycielskimi tak szybko, jak to się da pogodzić z inte­resem powszechnym. (...)

Wymieniane wyżej terytoria oraz stany, które będą mogły z nich po­wstać, będą stanowiły na zawsze część Konfederacji Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z zasadami Konfederacji względnie zgodnie z takimi w nich zmianami, jakie zostaną konstytucyjnie wprowadzone. (...)

[w 1790 r. działanie cytowanej ustawy rozszerzono na wszystkie obszary leżące poza 13 pierwotnymi koloniami amerykańskimi]

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 24: Powstanie Stanów Zjednoczonych i pierwszy okres ich istnienia (do r. 1815), oprac. Karol Lapter), Warszawa 1960, str. 31-32

 

A. Przedstaw organizację administracji na terenach północno-zachodnich

B. Omów charakter związku ziem północno-zachodnich ze stanami założycielskimi federacji.

C. Oceń znaczenie cytowanej ustawy dla przyszłości Stanów Zjednoczonych