Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

2. 08. Literatura, nauka i filozofia grecka

I. Chronologia kultury greckiej

1. okres archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.).

2. okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.).

3. okres hellenistyczny (330 - 30 p.n.e.).

II. Literatura grecka

1. Poezja

a. Arktinos – Zburzenie Ilionu

b. Homer IKONA.jpg - 573,00 b  – Iliada, Odyseja

c. Hezjod -  Teogonia, Prace i dnie

2. Historiografia – pisarstwo historyczne

a. Herodot IKONA.jpg - 573,00 bDzieje

b. Tukidydes Wojna peloponeska

3. Retoryka – sztuka wymowy

a. Demostenes

b. Izokrates

III. Filozofia grecka

1. Filozofia –  „umiłowanie mądrości”

2. „Filozofia jońska”

a. Tales z Miletu

b. Demokryt z Abdery

3. Działalność sofistów – „nauczycieli mądrości”

4. Działalność Sokratesa IKONA.jpg - 573,00 b

5. Nauki Platona IKONA.jpg - 573,00 b

a. idealizm platoński

b. dualizm

c. utopijna koncepcja państwa

d. platońska szkoła filozoficzna – Akademia

6. System filozoficzny Arystotelesa

a. podstawy logiki – nauka o zasadach rozumowania

b. podstawy metafizyki – nauka o bycie

c. szkoła filozoficzna Arystotelesa- Liceum

IV. Osiągnięcia naukowe starożytnych Greków

1. Osiągnięcia z zakresu matematyki, fizyki i mechaniki

a. Tales z Miletu

sformułował prawo matematyczne nazwane prawem Talesa

prowadził obserwacje astronomiczne, wykorzystując wyniki badań Babilończyków

 b. Archimedes z Syrakuz

określił przybliżoną wartość liczby Pi

konstruował urządzenia mechaniczne (śruba wodna)

sformułował prawo wyboru i zasadę dźwigni

c. Heron z Aleksandrii  – opracował wzór na obliczanie pola trójkąta

d. Euklides – autor dzieła Elementy (synteza wiedzy matematycznej)

4. Osiągnięcia w dziedzinie astronomii i geografii

a. Eudoksos z Knidos – autor koncepcji geocentrycznej budowy

b. Arystarch z Samos – autor koncepcji heliocentryczne

c. Eratostenes z Kyreny – ustalił obwód ziemi i długość południka ziemskiego

d. Hipparchos z Nikai – stworzył siatkę współrzędnych 

5. Osiągnięcia w dziedzinie medyzyny

a. Hipokrates z Kos

– stworzył podstawy medycyny 

– sformułował zasadę: primum non nocere (po pierwsze: nie szkodzić)

b. Corpus Hippocrateum

6. Historiografia

a. Herodot

– jest uznawany za ojca historii

– autor dzieła pt.: Dzieje

b. Tukidydes

– autor dzieła Wojna peloponeska

– w wyjaśnianiu wydarzeń historycznych posługiwał się źródłami i wykluczał udział bogów

c. Ksenofont

d. Polibiusz

Opracowanie tematu: Kultura starożytnej Grecji

Galeria ilustracji